Ylipainoiset nuoret kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi yleisemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta Kouluterveyskyselystä.

Aineistosta havaittiin, että nuorten ylipaino oli yhteydessä myös useaan muuhun terveyskäyttäytymistä sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kuvaavaan tekijään.

Ylipainoiset nuoret kertoivat myös vähintään kahdesta päivittäisestä oireesta, kuten niska- tai hartiakivuista, väsymyksestä tai päänsärystä sekä psyykkisestä kuormittuneisuudesta yleisemmin kuin normaalipainoiset nuoret samalla kouluasteella.

Ylipainoisuuteen liittyvät asenteet yhteiskunnassa vaikeuttavat ylipainoisen nuoren tilannetta varsinkin, jos hänellä on myös muita hyvinvoinnin ongelmia.

– Kiusaamiseen ja syrjintään tulee aina puuttua. Nuorille tarkoitettujen tukitoimien lisäksi on erittäin tärkeää muovata asenteita yhteiskunnassa ja huomioida esimerkiksi se, miten lasten ja nuorten ylipainoisuutta mediassa käsitellään, kertoo tutkimusprofessori Tiina Laatikainen THL:stä tiedotteessa.

Tutkimuksessa ylipainoisuus oli yhteydessä myös useisiin nuoren tausta- ja perhetekijöihin, kuten perheen sosioekonomiseen asemaan. Perheissä, joissa taloudellinen tilanne koettiin huonoksi, nuorten ylipaino oli yleisempää kuin muilla saman kouluasteen pojilla ja tytöillä.

Tutkimuksen tulokset nostavat esiin lasten ja nuorten ylipainon varhaisen ehkäisyn ja psykososiaalisen tuen tärkeyden.

– Ylipainon ehkäisyssä tarvitaan laajaa, usean toimijan yhteistyötä ja yhteiskunnallisia toimia, jotka tukevat perheitä lasten ja nuorten liikkumisen ja terveellisten ruokatottumusten edistämisessä ja vähentävät runsasenergisten ja ravitsemukselliselta laadultaan köyhien elintarvikkeiden kulutusta, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä tiedotteessa.