Valinnanvapauden laajentuessa asiakkaan valinnan tueksi on pystyttävä tuottamaan laadukasta vertailutietoa palveluntuottajista. THL:n erikoistutkija Mikko Peltola peräänkuuluttaa Mediuutisten numerossa 1/2018 kansallista sosiaali- ja ter- veydenhuollon palveluntuottajaportaalia. Myös yksityinen sosiaali- ja terveysala kiirehtii asiaa. Julkiset ja yksityiset toimijat sisältävä kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valintaa tukeva tietopalvelu on saatava pikaiseen toteutukseen myös Suomessa.

Käynnissä on parhaillaan laaja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen hallinnoinnin uudistusprojekti. Asiakkaiden, palveluntuottajien ja palvelun järjestäjien käytössä oleva palveluportaali on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Jotta kansalainen tai alan toimija voi luottaa portaalin tuottamaan tietoon, järjestelmän pitää olla palveluntuottajatahoista riippumaton ja verovaroin kustannettu verkkopalvelu. Palveluportaalissa tulee olla kattavat tiedot sekä julkisesta että yksityisestä toiminnasta.

Tiedon tuotannossa on varmistettava tietojen ajantasaisuus ja tuottajien mahdollisuus päivittää omia tietojaan. Myös kansalaisten antama palaute palveluista on palveluntuottajille keskeinen toiminnan kehittämisen työväline. Eri toimijoita koskevan laatutiedon tulee olla ymmärrettävässä ja helposti omaksuttavassa muodossa.

Kattavien tietojen kerääminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannosta ja laadusta voi onnistua vain viranomaisen toimesta. Tällä hetkellä THL ja Kela tuottavat tietoa laajasti. Myös erilaisia alueellisia ja valtakunnallisia palveluntuottajaportaaleja on syntynyt viime vuosina kansallisen järjestelmän puuttuessa. Kehittämistyön seuraavassa vaiheessa on päästävä siihen, että kansalaisten käyttöön saadaan yksi yhteinen, käyttäjälleen maksuton ja ajantasainen tietojärjestelmä. Nyt portaaleissa oleva tieto on hajanaista ja jakautunut useisiin eri lähteisiin.

Viime viikolla saimme positiivisen uutisen. Jatkossa eri toimijoiden roolit valinnanvapautta tukevan portaalin rakentamisessa selkiytyvät. THL:lla on vahva rooli tietopohjan aikaansaamisessa. Valintaa tukevan tietopalvelun kehittäminen vastuutetaan Väestörekisterikeskukseen osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua. Pitkään THL:ssä kehitteillä ollut Palveluvaaka.fi sulkeutuu 28.2.2018.

Yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt tuottavat välttämättömän osan maamme hyvinvointipalveluista. Tietojärjestelmien ja kansallisen sote-portaalin rakentamisessa yksityinen sektori on otettava vahvasti valmisteluun mukaan ja hyödynnettävä sen asiantuntemusta.