Suomen Potilasvahinkoapu on julkaissut ohjeet siitä, miten Vastaamon tietovuodon uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia yhtiön konkurssipesästä.

Uhrien on itse toimitettava niin sanottu konkurssivalvonta eli esittää vaatimus perusteluineen konkurssipesälle. Tällä on jo kiire, sillä se tulee toimittaa viimeistään 29. kesäkuuta.

Potilasvahinkoapu on julkaissut ohjeen siitä, miten velkojien tulee toimia. Samalla se kertoo hoitavansa konkurssivalvonnan 113 toimeksiannon jo antaneen asiakkaan osalta. Sen sijaan uusia toimeksiantoja se ei enää ota vastaan.

Kyseinen lakiasiaintoimisto hoitaa tapausta pro bono -periaatteella, eli yleisen hyvän vuoksi vastikkeetta.

”Toimistomme edusti eilen Vastaamon konkurssipesän velkojainkokouksessa henkilöitä, joilta saimme asiassa toimeksiannon määräaikaan mennessä. VT Joni Siikavirta valittiin lisäksi velkojaintoimikuntaan edustamaan toimikunnassa kaikkia pienvelkojia”, tiedotteessa kerrotaan.

”Velkojatoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana elimenä ja avustaa selvittäjää tämän tehtävän suorittamisessa sekä valvoa selvittäjän toimintaa velkojien hyväksi.”

Suomen Potilasvahinkoavun antamat ohjeet velkojille

Valvontakirjelmässä on ilmoitettava

1. Saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen 15.2.2021 asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrä tai enimmäismäärä ei voida ilmoittaa, syy siihen.

2.Saatavan peruste riittävästi yksilöitynä.

3. Koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; 4. vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se mihin vaatimus perustuu; 5. tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina.

6. Velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa.

7. Pankkitili, jolle mahdollinen jako-osuus voidaan osoittaa.

Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa, ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle.

Valvontakirjelmä tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: henkiloasiakkaat.vastaamo@fi.dlapiper.com