Valvontaviranomaiset ovat havainneet, että vanhusten tehostettua palveluasumista on muutettu kevyempään muotoon, vaikka asiakkaiden palvelujen tarve ei ole muuttunut, tiedottaa Valvira. Valvontaviranomaisten tietoon on tullut tapauksia, joissa muutoksiin on liittynyt merkittäviä asiakasturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Palvelujen tuottamisen muutoksiin ei myöskään ole haettu aina lupaa Valviralta tai aluehallintovirastolta.

Esille tulleissa epäkohdissa ei ole pystytty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin heidän palvelutarpeidensa mukaisesti esimerkiksi perushoidossa ja huolenpidossa sekä yöaikaisessa hoidossa.

Valvira muistuttaa, että hoitojärjestelyjä voidaan muuttaa vain silloin, kun asiakkaan palvelujen tarve muuttuu, asiakas itse toivoo järjestelyihin muutosta tai palvelua ei voida järjestää hoitopaikassa asiakkaan edun vaatimalla tavalla. Palveluasumista tarjoavan yksikön palvelumuodon muuttamiseen tarvitaan myös Valviran tai aluehallintoviraston myöntämä muutoslupa.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat lähettäneet kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille ohjauskirjeen, jolla ne muistuttavat, että vanhusten asumispalvelujen täytyy kaikissa tilanteissa vastata vanhusasiakkaiden palvelujen tarvetta. Erityisesti valvontaviranomaiset painottavat kunnan vastuuta. Kunta vastaa asumispalvelujen hyvästä laadusta ja asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisesta sekä siitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kunnan vastuulla on myös valvoa alueellaan toimivien yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien toiminnan asian- ja lainmukaisuutta riippumatta siitä, ostaako kunta palveluja kyseiseltä palvelujen tuottajalta vai ei. Valvontavelvollisuus koskee myös sitä, että toiminta ja asiakaspaikat vastaavat myönnettyä toimilupaa.

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömitoituksen täytyy vastata aina asiakkaiden palvelujen tarvetta vanhuspalvelulaissa säädetyllä tavalla.

Valvontahavaintojen mukaan osa kunnista tekee sosiaalipalveluja koskevia päätöksiä aiheettomasti viiveellä. Ohjauskirje muistuttaa kuntia myös siitä, että asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä ilman aiheetonta viivytystä. Myös päätöksen toimeenpano on tehtävä viiveettä, mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.