Valvira ja aluehallintovirastot ovat määritelleet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteet vuodelle 2021. Valvontaviranomaisten työ alkaneen vuoden aikana painottuu vanhuspalveluihin, perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn, lastensuojelun sijaishuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Valvontaohjelma on yksi työkalu, jonka avulla viranomaiset yhdenmukaistavat menettelytapa- ja ratkaisukäytäntöjään.

Vanhuspalveluissa valvontaviranomaiset keskittyvät erityisesti kotiin annettavien palvelujen järjestämisen, kotihoidon palvelujen sisällön ja rekisteröinnin sekä vanhuspalvelujen terveydenhuollon valvontaan. Uutena valvontakohteena tänä vuonna on uuden ikääntyneiden ruokasuosituksen käyttöönotto.

Lastensuojelun sijaishuollossa valvotaan erityisesti, että lapset pääsevät psykiatrisiin palveluihin, mukaan lukien päihdepalvelut, ja että lasten oikeudet ja itsemääräämisoikeus toteutuvat. Valvontakohteena on myös rajoitustoimenpiteiden käytön asianmukaisuus.

Sekä vanhuspalveluissa että lastensuojelun sijaishuollon valvonnassa painotetaan kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuun ja siihen sisältyvän omavalvontavelvoitteen toteutumista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä valvotaan erityisesti ehkäisevää päihdetyötä, opiskeluterveydenhuollon tilastointia sekä lakimääräisiä terveystarkastuksia lastenneuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Valvontaviranomaisten tavoitteena on ennen kaikkea edistää ja varmistaa palveluja järjestävien ja tuottavien omavalvontaa. Omavalvonnan tarkoituksena on tunnistaa toiminnan asiakas- ja potilasturvallisuusriskit, ennaltaehkäistä ongelmia ja korjata mahdolliset ongelmat nopeasti. Omavalvonta on koko valvontaohjelmakauden kantava teema.

Lue myös: