Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden lääkäri- ja hoitohenkilöstössä on tällä hetkellä vajausta, ja tilanne kuormittaa osastoilla työskentelevää henkilökuntaa.

Jotta osastojen potilaiden potilasturvallisuus varmistetaan ja henkilöstön jaksaminen voidaan turvata, keskiviikkona 7.4. kokoontuvalle sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään sairaalapalveluiden vuodepaikkojen tilapäistä vähentämistä 31.8.2021 asti.

Vuoden 2021 huhti- ja toukokuun aikana sairaalapalveluiden vuodeosastopaikkojen määrä olisi suunnitellun vähennyksen aikana alimmillaan 240 ja kesäkuukausina 230 paikkaa. Sairaalassa on tällä hetkellä 285 vuodeosastopaikkaa.

Paikkojen vähentämisellä huomioidaan henkilöstön määrä ja osaaminen sekä varmistetaan potilasturvallinen hoito. Paikkamäärää arvioidaan jatkuvasti, ja sitä sopeutetaan tarvittaessa henkilöstötilanteeseen, myös paikkoja lisäämällä.

Lääkärien ja hoitohenkilöstön rekrytoinnissa haasteita

Sairaalan 27 erikoislääkäriä työskentelevät osastoilla ja poliklinikoilla. Virat on pääosin täytetty. Lisäksi sairaalassa työskentelee erikoistuvia lääkäreitä, jotka huolehtivat osastojen potilaiden lääketieteellisestä hoidosta erikoislääkärien seniorituella.

Tällä hetkellä 23 erikoistuvan lääkärin virasta vain noin puolet on täytetty, mikä vaikeuttaa osastohoitoa. Rekrytointipanostuksista huolimatta virkoja ei ole saatu täytettyä.

Myös sairaalan eri osastojen hoitohenkilöstössä on merkittävää vajausta poissaolojen, irtisanoutumisten, sijaispulan ja rekrytointiongelmien vuoksi.

Käynnissä on myös sairaalan kehittämisprojekti

Turun kaupungin sopeuttamisohjelmaan kuuluvan sairaalatoiminnan kehittämisprojektin tavoitteiden mukaan sairaalapalveluiden vuodepaikkoja on jo vähennetty 50 paikkaa, ja paikkoja on tällä hetkellä siis 285.

Tavoitteena on vapauttaa henkilöstöresurssia vahvistamaan kotiin vietäviä ja kotiutumista tukevia palveluja esimerkiksi kotisairaalaa ja muistipoliklinikkaa sekä osastoja, jotta hoito ja kuntoutus olisi intensiivisempää.

Lisäksi projektin myötä sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoista on siirrytty geriatriseen, medisiiniseen ja palliatiiviseen hoitoprosessiin. Sairaalaan on myös avattu infektio-osasto, jossa hoidetaan infektiopotilaita tarkoitukseen suunniteluissa tiloissa korkealla hoidon laadulla korona-ajan jälkeenkin.

Kehittämishankkeessa parannetaan edelleen myös rekrytoinnin, perehdytyksen, seniorituen ja työhyvinvoinnin osa-alueita koko sairaalassa. Tämä pitää sisällään myös johtamisjärjestelmän vahvistamista vastaamaan ison ja vaativaa työtä tekevän yksikön tarpeita.