Proviisori Katja Savolaisen väitöstutkimuksessa onnistuttiin parantamaan skitsofrenian kognitiivisten ja negatiivisten oireiden eläinmalleja lääkeaineiden testaamista varten.

Mallien avulla voidaan edistää uudentyyppisten skitsofrenialääkkeiden kehitystyötä.

Skitsofreniaoireet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Niin sanottuja positiivisia oireita eli klassisia psykoosioireita ovat esimerkiksi aistiharhat, harhaluulot sekä puheen ja käytöksen hajanaisuus, negatiivisia oireita muun muassa sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt, tunteiden latistuminen, tahdottomuus ja kyvyttömyys tuntea mielihyvää. Kognitiivisia oireita ovat muun muassa tarkkaavaisuuden, muistin, tiedon prosessoinnin ja toiminnanohjauksen häiriöt.

Skitsofrenian hoidossa käytettävät psykoosilääkkeet ja psykososiaalinen terapia tehoavat parhaiten skitsofrenian psykoosioireisiin. Sen sijaan negatiivisten ja kognitiivisten oireiden hoidossa psykoosilääkkeiden teho on osoittautunut vaatimattomaksi.

Savolainen kehitti ja validoi väitöstutkimuksessaan skitsofrenian kognitiivisten ja negatiivisten oireiden eläinmalleja, joita tarvitaan lääkekehityksen varhaisvaiheessa.

Skitsofreniaoireita mallinnettiin farmakologisesti fensyklidiinillä, jonka on todettu aiheuttavan skitsofreniaa muistuttavan oirekuvan niin terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä kuin eläinmalleissakin. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sitä, voiko fensyklidiinillä aiheuttaa kognitiivisia ja negatiivisia oireita ilman ei-toivottuja vaikutuksia ja käyttää malleja uusien lääkeaineiden testaamiseen.

Väitöstutkimuksessa fensyklidiinillä saatiin häirittyä kahta skitsofrenian kannalta keskeistä kognition osa-aluetta, visuospatiaalista oppimista ja muistia sekä kognitiivista joustavuutta, ja negatiivisiin oireisiin lukeutuvaa sosiaalista vuorovaikutusta.

Lisäksi havaittiin, että eläinkannan valinnalla oli suuri vaikutus koeasetelman toimivuuteen erityisesti näönvaraisiin vihjeisiin perustuvassa testissä. Fensyklidiinin vaikutuksia saatiin kumottua kokeellisella lääkeaineella psykoosilääkkeiden ollessa tehottomia.

Väitöstutkimuksessa onnistuttiin parantamaan malleja siten, että ne soveltuvat aikaisempaa paremmin uusien lääkeaineiden testaamiseen.