Lähettämissuositukset ja koulutus voivat vähentää säteilylle altistavien tutkimusten määrää ja parantaa tutkimusten oikeutusta merkitsevästi, ilmeni Oulun yliopiston tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Väitöstutkimus seurasi lähettämissuositusten ja koulutuksen vaikutusta kuvantamismääriin ja oikeutukseen nuorten tietokonetomografiatutkimusten (TT) ja lannerangan röntgentutkimusten suhteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja aikuisten rangan röntgentutkimusten suhteen perusterveydenhuollossa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, onko lähettämissuositusten vastaisissa lannerangan röntgentutkimuksissa merkittäviä kuvantamislöydöksiä.

Nuorten TT-tutkimusten määrä aleni seuranta-aikana erityisesti lannerangan, kaularangan ja pään TT-tutkimuksissa. Lannerangan kohdalla määrä laski 80 prosenttia, kaularangan kohdalla 48 prosenttia ja pään TT-tutkimusten osalta 21 prosenttia.

Myös rangan röntgentutkimusten määrä laski merkitsevästi: yliopistosairaalassa lannerangan röntgentutkimukset vähenivät 37 prosenttia ja rangan röntgentutkimukset vähenivät perusterveydenhuollossa 51 prosenttia.

Oikeutettujen TT-tutkimusten osuus nuorilla kasvoi tutkimuksen aikana merkitsevästi, 71 prosentista 87 prosenttiin.

Ionisoivasta säteilystä aiheutuvien haittavaikutusten, erityisesti syöpäriskin, vuoksi ionisoivalle säteilylle altistavilla kuvantamistutkimuksilla tulee olla oikeutus. Tutkimus on oikeutettu, kun siitä potilaalle odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä haitta. Vaikka yksilön riski on pieni, aiheuttaa väestön nopeasti lisääntyvä kollektiivinen säteilyannos huolta. Kuvantamistutkimusten lähettämissuositukset on kehitetty tukemaan lähettäviä lääkäreitä sopivan ja oikeutetun tutkimuksen valitsemisessa.

Tutkimuksessa myös lannerangan TT-tutkimusten oikeutus yliopistosairaalassa ja lannerangan röntgentutkimusten oikeutus sekä yliopistosairaalassa että perusterveydenhuollossa parantui merkitsevästi.

Oikeutettujen rangan röntgentutkimusten osuus oli kuitenkin yllättävän alhainen perusterveydenhuollossa vielä toimenpiteiden jälkeenkin.

Merkittäviä löydöksiä oli merkitsevästi enemmän niissä lannerangan röntgentutkimuksissa, jotka olivat lähettämissuositusten mukaisia.

Lääketieteen lisensiaatti Pirita Tahvonen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 10. syyskuuta 2021. Radiologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Appropriateness of radiological examinations exposing to ionizing radiation: the effect of active referral guideline implementation

LUE SEURAAVAKSI: