Hallitus on antanut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Uudistuksen etenemisestä eduskunnan käsittelyyn tiedottaa STM.

Uusia maksuttomia palveluja olisivat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, sekä eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Laissa painotetaan myös asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Maksukatto säilyisi 683 eurossa. Asiakkaan olisi edelleen seurattava itse maksukaton täyttymistä. Uutena asiana kuitenkin säädettäisiin, että asiakasmaksua koskevasta laskusta olisi käytävä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Lisäksi asiakasmaksulakiin lisättäisiin säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista, jotka määräytyisivät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädettäisiin puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista.

Hallituksen esitys sai tuoreeltaan kiitosta esimerkiksi demarikansanedustajilta.

– Tämä on tärkeä uudistus, jolla vahvistetaan perustason palvelua ja siirretään painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén arvioi sd:n tiedotteessa.

– Uudistuksen toteuttamiseen on varattu 45 miljoonaa euroa, mikä ei tässä vaiheessa riitä lääkärikäyntien säätämiseen maksuttomaksi. Kuitenkin jo hoitajavastaanottojen maksuttomuudella voidaan vastata monen kansalaisen hoidontarpeeseen ja tämän palvelun sujuva järjestäminen vähentää helposti tarvetta muihin käynteihin. On myös huomattava, että jatkossakin kunta voi päättää lääkärivastaanoton osalta enimmäismaksua pienemmästä maksusta tai maksuttomuudesta, Lindén toteaa.

Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.