Työfysioterapeuttien asema muuttuu työterveyshuollon asiantuntijasta ammattihenkilöksi, kertoo Työterveyslaitos.

Se lisää työfysioterapeuttien mahdollisuuksia tehdä päätöksiä työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa sekä työpaikkatason toiminnassa.

Työterveyshuoltolain muutos astui voimaan 1.1.2022.

Työterveyshuollon asiakkaat voivat jatkossa varata vastaanottoajan suoraan työfysioterapeutin vastaanotolle, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä työterveyshuolto.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001; 5 §) edellyttää työnantajaa käyttämään riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa siten kuin työterveyshuollon toteuttamiseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti on tarpeen.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden käyttö perustuu työpaikan tarpeisiin, eikä käyttöä voi ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa rajata.

Asiantuntijoiden käytön tulee perustua työterveyshuollon ammattihenkilöiden arvioimaan työ- ja työpaikkalähtöiseen tarpeeseen. Asiantuntijan työn laajuus ja toiminnan sisältö tulee ilmetä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta.

Näin lakimuutos vaikuttaa

Lakimuutos mahdollistaa työfysioterapeuttien osallistumisen työpaikan tarpeiden tunnistamiseen ja arviointiin aiempaa sujuvammin.

Heidän työpanostaan voidaan käyttää aiempaa oikea-aikaisemmin ja laaja-alaisemmin ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa.

Muutoksen myötä potilaiden on mahdollista saada varhaisempaa ja oikea-aikaista tukea työkyvyn tukeen liittyvissä asioissa. Se voi vaikuttaa yksilön työkykyyn, terveyteen ja työhyvinvointiin, pitkällä tähtäimellä siis myös työn tuottavuuteen ja työurien pituuteen.

Muutos myös velvoittaa työfysioterapeuttia ottamaan vastuuta moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta.

Potilas voi yhä hakeutua työfysioterapeutin vastaanotolle myös työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan ohjaamana.