Ohjatulla kotiharjoittelulla voidaan parantaa huonokuntoisten ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, selvisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toteutetussa tutkimuksessa. Kotiharjoitteluun osallistuneilla oli myös vähemmän kaatumisia ja heidän avuntarpeensa päivittäisissä toiminnoissa oli vähäisempää, kuin harjoitteluun osallistumattomalla ryhmällä.

Tutkimukseen osallistui vuosina 2014–2018 yhteensä 299 kotona-asuvaa yli 65-vuotiasta eteläkarjalaista, joilla diagnosoitiin gerastenia tai sen esiaste. Gerastenia on ikääntyneillä esiintyvä oirekokonaisuus, joka heikentää toimintakykyä sekä elimistön kykyä kestää erilaisia stressitekijöitä, kuten infektioita. Gerastenialle tyypillisiä oireita ovat heikentynyt lihasvoima, vähäinen fyysinen aktiivisuus, hidastunut kävelynopeus, uupumus sekä tahaton laihtuminen.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että huonokuntoistenkin gerasteenisten ikääntyneiden toimintakykyä voidaan liikunnalla edelleen kohentaa, estää kaatumisia sekä hidastaa avuntarpeen lisääntymistä. Aikaisemmat tutkimuksestamme julkaistut tulokset osoittivat, että säännöllinen ohjattu liikuntaharjoittelu ylläpitää myös elämänlaatua”, kertoo tiedotteessa väitöskirjatutkija Sara Suikkanen Jyväskylän yliopistosta.

Gerasteniaan ei ole lääkehoitoa

Gerastenian hoitoon ei ole lääkehoitoa. Sen keskeisiä hoitomuotoja ovat säännöllinen liikuntaharjoittelu ja tasapainoinen ruokavalio.

Tutkimuksen osallistuneiden keski-ikä oli 82 vuotta ja 75 % tutkittavista oli naisia. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä puolet satunnaistettiin harjoitteluryhmään ja toinen puoli toimi vertailuryhmänä, joka jatkoi elämäänsä tavanomaiseen tapaan.

Toimintakyvyn mittaamiseen käytettiin lyhyttä fyysisen suorituskyvyn testiä (SPPB), jolla mitataan henkilön tasapainoa eri asennoissa, kävelynopeutta neljän metrin matkalla ja viiteen tuolilta ylös nousuun kulunutta aikaa. Päivittäisten toimintojen itsenäistä suoriutumista ja avuntarvetta tarkasteltiin FIM-mittarilla, jolla arvioitiin mm. henkilön kykyä peseytyä, pukeutua, siirtyä paikasta toiseen sekä kognitiivisia kykyjä, kuten muistia ja ongelman ratkaisukykyä.

”Vaikka ikää olisi jo yli 80 vuotta ja gerastenia toiminta- ja liikuntakykyä selvästi heikentänyt, voidaan tilanteeseen edelleenkin vaikuttaa. Liikuntaharjoittelu on tässä tapauksessa se lääke, johon kannattaa panostaa ja jota kannattaa nauttia säännöllisesti”, Suikkanen toteaa.

Tutkimuksen toteuttajana on toiminut Eksote ja tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.