Rajoittunut syömiskäyttäytyminen eli ruokavalion tarkka kontrollointi sekä nykyinen tai aikaisempi syömishäiriö ovat yhteydessä suurentuneeseen vammariskiin naisurheilijoilla, selviää tuoreessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että häiriöt kuukautiskierrossa olivat yhteydessä suurempaan vammavuorokausien lukumäärään.

Tutkimukseen osallistuneista naisurheilijoista neljäsosa raportoi rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä, 18 prosenttia nykyisestä tai aikaisemmasta syömishäiriöstä ja 32 prosenttia kuukautiskierron häiriöstä

Tutkimuksen tulosten mukaan edeltävän vuoden aikana urheiluvamman oli kokenut 62 prosenttia rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä raportoivista urheilijoista ja 68 prosenttia nykyisestä tai aikaisemmasta syömishäiriöstä raportoivista urheilijoista. Urheilijoilla, jotka eivät raportoineet rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä tai syömishäiriöstä, luvut olivat 54 ja 53 prosenttia.

Kuukautiskierron häiriöistä raportoineista urheilijoista 40 prosenttia oli joutunut jättämään harjoituksia tai kilpailuita väliin viimeisimmän vuoden aikana vähintään kolmen viikon verran. Urheilijoilla, joilla ei ollut kuukautiskierron häiriöitä, vastaava luku oli 27 prosenttia.

”Tutkimuksessa tietoa kerättiin yhtenä ajankohtana, eli syömiseen liittyvien tekijöiden, kuukautiskierron häiriöiden ja vammojen yhteyksiä selvittäneiden tulosten perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä syy–seuraussuhteista”, huomauttaa väitöskirjatutkija Suvi Ravi tiedotteessa.

”Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään kuitenkin, että urheilijoiden rajoittunut syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt johtavat monissa tapauksissa kulutukseen nähden liian alhaiseen energiansaantiin ja tätä kautta altistavat urheilijan monille terveyshaasteille. Myös häiriöt kuukautiskierrossa voivat johtua liian alhaisesta energiansaannista”, Ravi sanoo.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että rajoittunut syömiskäyttäytyminen, nykyinen tai aikaisempi syömishäiriö ja kuukautiskierron häiriöt olivat yleisempiä lajityypiltään painoherkkien lajien harrastajilla.

Painoherkillä lajeilla tarkoitettiin lajeja, jossa paino tai ulkonäkö ovat suorituksessa keskeisessä asemassa. Tällaisiksi lajeiksi luettiin esteettiset ja kestävyyslajit sekä painoluokka- ja hyppylajit, kun taas ei-painoherkiksi katsottiin tekniset lajit sekä teho- ja palloilulajit.

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Naisurheilija 2.0 -hanketta, jossa tietoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimusta johtaa liikuntatieteiden tohtori Johanna Ihalainen.

Tähän rajoittuneen syömiskäyttäytymisen, syömishäiriöiden, kuukautiskierron häiriöiden ja vammojen yhteyksiä selvittäneeseen tutkimukseen osallistui 846 iältään 15–45-vuotiasta naisurheilijaa, jotka kilpailivat yhteensä 67:ssä eri lajissa.