Työelämän ulkopuolella olevilla vakava psyykkinen kuormittuneisuus on jopa kolme kertaa yleisempää kuin koko väestössä

Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten keskuudessa psyykkinen kuormittuneisuus on erittäin yleistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistuneista yli kolmasosa koki vakavaa psyykkistä kuormittuneisuutta. Luku on jopa yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna, kerrotaan THL:n tiedotteessa.

Vastaajat kokivat taloudellisen selviytymisen varsin hankalaksi ja vaikeudet perustarpeiden tyydyttymisessä olivat yleisiä.

Lähes 60 prosenttia koki hankalaksi kattaa kotitalouden menot. Osuus on melkein kaksinkertainen koko väestöön verrattuna.

Vastanneista 55 prosenttia arvioi terveydentilansa keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi.

Koko väestössä osuus on lähes puolet vähemmän eli 28 prosenttia. Naisilla koettu terveys oli huomattavasti heikompi miehiin verrattuna.

Lähes joka neljäs vastaaja tunsi itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi. Koko väestöön verrattuna osuus on jopa kolminkertainen.

Työttömistä vastaajista yli 70 prosenttia oli ollut työttömänä yli vuoden ja yli 50 prosenttia yli kaksi vuotta.

Reilu kolmannes vastaajista oli työllistettynä esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityön kautta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai pitkäaikaisesti sairaana oli 16,5 prosenttia.

Kysely toteutettiin ennen kuin työttömien aktiivimalli astui voimaan ja siihen vastasi 789 kohderyhmän edustajaa.

Tutkimuksen avulla tullaan kehittämään muun muassa osallisuusindikaattori, jolla mitataan ihmisten osallisuuden kokemuksen yhteyttä hyvinvointiin.

Indikaattoria tarvitaan muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseen.