Työterveyslaitoksen laajan selvityksen mukaan toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja sosiaali- ja terveysalan toimistotyyppisissä tiloissa esiintyy vain vähän terveydelle haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Katsauksen pääpaino oli VOC-yhdisteissä (volatile organic compounds), mutta suppeasti käsiteltiin myös erittäin haihtuvia VVOC-yhdisteitä (very volatile organic compounds) ja puolihaihtuvia SVOC-yhdisteitä (semi volatile organic compounds). Näytteet ovat peräisin pääosin rakennuksista, joissa on epäilty sisäilmaongelmaa.

VOC-yhdisteitä ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt kuten tolueeni ja bentseeni, aldehydit, alkaanit, ketonit, terpeenit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit kuten etanoli, n-butanoli ja propanoli. Hengitysliiton mukaan VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa esimerkiksi silmien ja limakalvojen ärsytysoireita ja päänsärkyä.

Kaikkien yhdisteiden tavanomaiset pitoisuudet sisäilmassa osoittautuivat varsin pieniksi. Ne olivat huomattavasti eurooppalaisten ja saksalaisten terveysperusteisten raja-arvojen ja Suomen asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolella. Terveysperusteisia raja-arvoja laadittaessa on otettu huomioon erilaiset haitalliset terveysvaikutukset myös muun muassa silmien ja hengitysteiden ärsytysvaikutukset.

– VOC-yhdisteiden alhaisen pitoisuustason ja terveysriskien epätodennäköisyyden perusteella arvioimme, että toimistotyyppisillä työpaikoilla sisäilmaongelmien taustalla on vain harvoin syytä epäillä VOC-yhdisteitä, sanoo vanhempi asiantuntija Kaisa Wallenius Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

– Sisäilman VOC-mittauksien hyödyllisyyttä pitää harkita tarkasti kohdekohtaisesti ja tilanteen kokonaisarvioon perustuen.

VOCit voivat toisinaan aiheuttaa hajuja, mutta hajuista ei voi päätellä, että materiaaleista aiheutuisi terveyshaittaa. Häiritsevien hajujen lähteet on kuitenkin syytä aina selvittää.

Hajuja voidaan vähentää huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta. Myös muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaaleja valittaessa kannattaa mahdolliset materiaalipäästöt ottaa huomioon. Monet tahot Euroopassa ja Suomessa Rakennustietosäätiö, antavat materiaalien päästöluokituksia, jotka kannustavat valmistajia ja kehittäjiä vähäpäästöisiin materiaaleihin. Rakennustietosäätiön myöntämä M1-materiaalipäästöluokitus vaaditaan usein julkisissa kilpailutuksissa.

Työterveyslaitoksen mukaan organisaatioilla ja kuluttajilla onkin mahdollisuus omilla valinnoillaan vaikuttaa sisäympäristön päästöihin ja sen myötä tuotekehitykseen ja markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Näin laajaa tutkimusta VOC-yhdisteiden esiintyvyydestä ja pitoisuuksista ei ole Suomessa aiemmin tehty. Kymmenen vuoden aikana yhdisteiden esiintyvyydessä näkyy sekä laskevia että nousevia trendejä. Kaikkien yhdisteiden osalta määritysrajan ylittävien näytteiden keskimääräiset pitoisuudet ovat pysyneet koko kymmenvuotisen tarkastelujakson aikana hyvin matalalla tasolla.

Aromaattisten ja alifaattisten hiilivetyjen esiintyvyyden laskemiseen ovat vaikuttaneet todennäköisesti Työterveyslaitoksen mukaan muun muassa rakennusmateriaalipäästöjen väheneminen, siivousmenetelmien ja käytettyjen siivousaineiden kehittyminen sekä vähäpäästöisten polttoaineiden yleistyminen.

Toisaalta aineistossa näkyy myös joidenkin yhdisteryhmien esiintyvyyden kasvua, mikä voi liittyä rakennus- ja sisustusmateriaalien, hygieniatuotteiden ja siivousaineiden muutoksiin sekä tarkempaan analytiikkaan.

VOC-katsaus on osa Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa ja ohjelmassa on myöhemmin tarkoitus tarkastella myös asuntojen VOC-pitoisuuksia. Katsausten tuloksia hyödynnetään muun muassa Asumisterveysasetuksen päivityksessä sekä Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden (mm. rakennusten olosuhteiden ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi) päivityksissä.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Jos sisäilmassa ilmenee ongelmia, ongelmien syyt on aina selvitettävä ja mahdolliset vauriot korjattava. Sisäilman laatuun liittyvät ongelmat ovat yleensä ehkäistävissä ja ratkaistavissa.

Lue myös: