Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivät maahanmuuttajat saavat niukasti psykiatrista hoitoa, ilmenee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan traumaperäinen stressihäiriö on maahanmuuttajilla yli kaksi kertaa yleisempää suomalaissyntyisiin verrattuna.

Tutkimuksessa vertailtiin maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisen väestön traumaperäisen stressihäiriön ja psykiatristen sairauksien samanaikaisuutta. Lisäksi selvitettiin psykiatrisen hoidon toteutumista eri maahanmuuttajaryhmissä. Tutkimuksessa oli mukana kaikki 754 aikuista maahanmuuttajaa, jotka olivat vuosina 2010–2015 saaneet psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin. Heitä verrattiin suomalaissyntyisen verrokkiväestön 311 henkilöön, joilla oli sama diagnoosi.

Aikaisemmasta tutkimuksesta tiedetään, että maahanmuuttajien psykiatrisen erikoissairaanhoidon jaksot jäävät lyhyemmiksi kuin suomalaissyntyisen väestön.

Tässä tutkimuksessa vertailtiin keskenään eri maahanmuuttajaryhmiä.

Selvisi, että tiivistä psykiatrista hoitoa saivat todennäköisimmin traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivät, jotka olivat muuttaneet Suomeen läntiseen kulttuuripiiriin kuuluvasta maasta.

Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleet saivat kaikkein todennäköisimmin vain vähän psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita, vaikka juuri näiden alueiden maista Suomeen tulleilla on usein takanaan pitkäaikainen altistuminen sotaan, väkivaltaan ja kidutukseen.

–On hälyttävää, että todennäköisesti vaikeimmin traumatisoituneet saavat vähiten psykiatrisia palveluita, vaikka juuri heidän pitäisi olla tiiviin hoidon piirissä. Hoitamattomina psyykkiset häiriöt voivat kroonistua ja hidastaa integroitumista, sanoo tutkimushankkeen johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Venla Lehti Husin Kulttuuripsykiatrian poliklinikasta tiedotteessa.

Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleiden vähäiseen tukeen arvellaan olevan kaksi syytä: Tukea tarvitsevan kulttuurissa mielenterveyden ongelmiin liittyy häpeää ja koetaan epäluottamusta terveydenhuoltoon ja viranomaisiin. Hoitoon hakeutumista ja hoitoa hankaloittavat myös kielitaidottomuus ja palvelujärjestelmän heikko tuntemus.

Tutkimuksesta selvisi, että mitä pidempään maahanmuuttaja oli oleillut Suomessa, sitä todennäköisemmin hän oli tiiviin hoidon piirissä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin saaneissa on suuria eroja: tutkituista maahanmuuttajista 12 prosentilla oli lisäksi diagnosoitu enemmän kuin kaksi muuta psykiatrista häiriötä, mutta suomalaissyntyisillä niitä oli 32 prosentilla.

Suomalaiset traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin saaneet ovat maahanmuuttajiin verrattuna useammin naisia ja heillä on enemmän samanaikaisia muita psyykkisiä häiriöitä, yleisimmin ahdistuneisuushäiriö, persoonallisuushäiriö, mania tai kaksisuuntainen mielenterveyshäiriö, syömishäiriö ja päihteiden liikakäyttöä.

Yhdeksi syyksi hoidon epätasa-arvoon tutkijat arvelevat Suomen rakenteeltaan joustamattomia palveluita.

– Palveluitamme ja traumaperäisen stressihäiriön hoitosuositusta on aika ajoin arvioitava uudelleen eri näkökulmista. Niissä tulisi ottaa enemmän huomioon monisairastavuus sekä potilaiden taustat, Venla Lehti sanoo.

Tutkimus oli psykologian maisteri Valentina Kiesepän väitöskirjan osa-artikkeli. Se kuuluu laajempaan tutkimushankkeeseen, jossa käytetään THL:n ylläpitämän Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveys -tutkimusaineiston tietoja.

Tutkimuksen aineisto koostui THL:n hoitoilmoitusrekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä Tilastokeskuksen rekistereistä saaduista tiedoista. Mukana ei ollut turvapaikanhakijoita tai paperittomia maahanmuuttajia.

Tutkimuksessa huomioitiin tutkittavien ikä, sukupuoli, siviilisääty, sosioekonominen asema, syntymämaa sekä aika, jonka he ovat olleet Suomessa. Lisäksi selvitettiin muut mahdolliset psykiatriset diagnoosit. Psykiatristen palveluiden käyttö luokiteltiin matalan intensiteetin eli 1–3 käyntikerran, kohtalaisen intensiteetin eli 4–10 käyntikerran sekä korkean intensiteetin eli yli 10 kerran psykiatriseen hoitoon.

LUE MYÖS: