Translainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotus uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta on valmistunut, työryhmän tiedotteessa todetaan.

Lainmuutosehdotuksen mukaan henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Lisäksi hänen tulee olla täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen, tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Hakemuksen vahvistamisessa harkinta-aika

Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan. Henkilön olisi tehtävä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle, joka informoisi hakijaa hakemuksen käsittelystä ja vahvistamisen oikeusvaikutuksista.

Hakijan olisi tiedot saatuaan vahvistettava hakemus, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua hakemuksen vireille panemisesta. Hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.

Uudella lailla vahvistettaisiin myös henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Lisääntymiskyvyttömyys ei olisi enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Muu lainsäädäntö sukupuolen mukaan

Vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Säännöksen tarkoitus on turvata se, että henkilö tulee kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Esimerkiksi asevelvollisuus määräytyisi vahvistetun sukupuolen mukaan.

Henkilön vanhemmuutta kuvaava nimike, äiti tai isä, voitaisiin muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä.

Lisäksi muuhun lainsäädäntöön esitetään muutoksia, joiden tarkoitus on turvata lapsen oikeudellinen asema vanhemman vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen muutoksesta huolimatta.

Muutokset ensi vuoden alusta

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2023.

Vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1. lokakuuta 2023.

Ehdotuksia valmisteltiin translainsäädännön uudistamisen työryhmässä. Työryhmä valmistelee seuraavaksi ehdotukset intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Ryhmän toimikausi jatkuu maaliskuun loppuun asti.

Lue seuraavaksi: