Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoylijohtaja Pekka Rissanen perusteli maanantaina laitoksen blogissa, miksi THL ei ole suostunut vaatimuksiin julkaista koronatoimien taustalla olevien epidemiamallinnusten niin sanottua lähdekoodia. Tiedon julkistamista on vaadittu viranomaisten toimien kriittisen tarkastelun ja avoimuuden nimissä, ja Rissasen perustelut herättävät ihmetystä tutkijapiireissä.

Rissasen mukaan on ymmärrettävää vaatia tutkimustiedon avoimuutta, kun kansalaisten oikeuksia ja yhteiskunnan toimintaa on epidemiatilanteessa rajoitettu merkittävästi. THL:n tutkijoiden tekemiä vaikutusmallinnuksia on käytetty taustamateriaalina poliittisessa koronaepidemian rajoitustoimia koskevassa päätöksenteossa, ja Marinin hallitus on erikseen linjannut, että “kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista”.

THL on kuitenkin evännyt tietopyynnön, joka koski koronamallinnuksessa käytettyjen epidemiologisten mallien lähdekoodia. Lähdekoodi voi Rissasen mukaan tarkoittaa joko kieltä, jolla tilasto-ohjelmisto ”keskustelee” tietokoneen prosessorin kanssa, tai syntaksia eli kieltä, jolla tilastojen tutkija ”keskustelee” tilasto-ohjelman kanssa.

Rissasen mukaan on tieteen ja tutkimuksen avoimuuden näkökulmasta ”vaikea ymmärtää vaatimuksia siitä, että tutkimuksen analyysivaiheessa kehitteillä olevat mallit ja niihin liittyvät syntaksit myös olisivat julkisia”. Koronaepidemian aikana syntaksi on jatkuvasti muutoksessa, ja ”keskeneräisiä töitä kun ei ole tapana julkaista”, Rissanen kirjoittaa.

– Tutkijat muotoilevat syntaksia siihen saakka, kunnes tutkimustulos raportoidaan tieteellisellä foorumilla, Rissanen kirjoittaa.

– On aivan tavallista, että vielä raportoitavaksi lähetetyn artikkeliluonnoksen vertaisarvioijat tieteellisissä lehdissä ehdottavat tilastollisten mallien kehittämistä ennen artikkelin julkaisemista. Samalla se tarkoittaa syntaksin uudistamista.

THL on allekirjoittanut julistuksen tieteen ja tutkimuksen avoimuudesta, Rissanen huomioi. Hänen mukaansa julistuksen soveltaminen käytännössä on ongelmallista esimerkiksi juuri syntaksien tapauksessa. Hän korostaa tutkijoiden julkaisutoimintaa.

–Epäilen, että tutkijat eivät ole tällaiseen valmiita muun muassa siksi, että tieteelliset julkaisusarjat eivät julkaise jo aiemmin muualla julkaistuja tuloksia, Rissanen kirjoittaa.

– Aineistojen muodostaminen ja muokkaaminen edellyttää mittavaa tietämystä aineistojen ominaisuuksista, ja tutkimuskysymysten ratkaiseminen vaatii tutkijalta syvällistä osaamista. Paras palkkio tutkijan työstä tulee useimmiten hyvän julkaisun muodossa.

Tietoylijohtajan mielestä on viisainta, että ”noudatamme tutkimuksen laadun arvioinnissa vakiintuneita tieteellisiä menettelyjä, kuten vertaisarviointia”.

– Sen vuoksi tutkimusyhteisöt, kuten THL, julkaisevat kaikki tieteelliset raporttinsa mahdollisimman korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa. Julkaisun jälkeen myös syntaksi tulee julkiseksi.

Tutkijatohtori, evoluutiobiologi Tuomas Aivelo, joka tunnetaan Suomen koronatoimien kriittisenä tarkkailijana, ihmettelee Rissasen perusteluja Twitter-ketjussaan.

– Luin nyt tämän THL:n blogikirjoituksen, jossa selitetään miksei mallinnuksen taustoja ja erityisesti lähdekoodia ole enempää avattu. Kun tämän oikein ajatuksella pureskelee, niin tämähän on aidosti hävytön kokonaisuus, Aivelo kirjoittaa.

Hän muistuttaa lähtökohdista: siitä, että tänä keväänä Suomessa todettiin poikkeusolot, valmiuslaki otettiin käyttöön ja ihmisten perusoikeuksia rajoitettiin koronapandemian vuoksi. THL:n nopeasti tuottama tutkimustieto on vaikuttanut hallituksen nopeiden, poikkeuksellisten päätösten taustalla.

– Summa summarum: THL:n mallinnusten merkitys on ollut huikea ja intressi niiden julkistamiselle on vastaavasti suunnaton. Lisäksi paine sille, että mallinnukset ovat mahdollisimman hyviä, tarkkoja ja luotettavia on tällöin valtava, Aivelo kirjoittaa.

Julkisuuslain tarkoituksena puolestaan on antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan, Aivelo jatkaa.

– Mikä on siis se oikeus, joka tässä ajaa avoimuuden ja päätöksenteon taustojen avaamisen ohi: yksittäisen tutkijan ura. Koko teksti korostaa sitä, että kruununa mallinnusprosessin päässä on julkaisu. Siellä mahdollisimman korkealaatuisessa julkaisusarjassa, Aivelo ihmettelee.

– Tässä siis suoraan sanotaan, ettei päätöksenteon taustalla ollut mallinnusta ei koskaan julkaistakaan, koska mallia jatkuvasti kehitetään. Joskus - kaukaisessa tulevaisuudessa - julkaistava koodi ei siis ole se, jonka perusteella päätöksiä on tehty.

Kriittiset. Tutkija Tuomas Aivelo ja kansanedustaja Atte Harjanne ihmettelevät THL:n perusteluita. Petteri Paalasmaa

Aivelo toteaa myös, että jos päätöksenteon pohjana on eri koodi kuin lopullisen julkaisun koodi, ”en ihan näe miten edellisen julkaisu avoimesti vaikeuttaa jälkimmäisen julkaisua vertaisarvioidussa julkaisusarjassa”.

Aivelon kritiikkiin yhtyy hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne, joka on vaatinut THL:ää julkaisemaan kaikki koronamallinnusten taustatiedot.

– Tämä on kieltämättä erikoinen teksti. ’Keskeneräistä ei ole tapana julkaista’ - ok. ’Keskeneräisen’ pohjalta on tehty kuitenkin valtavan isoja poliittisia päätöksiä, ja siksi tietopohja pitää avata mahdollisimman kattavasti, Harjanne tviittaa.

– Voi olla vaikeaa olla ministeriön ohjauksessa, tutkimuslaitos ja tehdä kaupallisiakin projekteja samaan aikaan. Täsmennystä tarvittaneen, mutta avoimuus ja avoin data tulee joka tapauksessa viedä uudelle tasolle. Sitä edistääksemme teimme aiheesta kirjallisen kysymyksen, komppaa toinen vihreä kansanedustaja Mari Holopainen.

Viestinnän professori Anu Kantola ottaa kantaa Rissasen tulkintaan poliittisen päätöksenteon avoimuudesta.

– THL:n tietojohtaja kirjoittaa, että ei ole määritelty, mitä on poliittisen päätöksenteon avoimuus. Kyllä on. Julkisuuslaki säätää julkisiksi kaikki tutkimukset\selvitykset, joita päätöksenteossa käytetään. Mallinnus oletuksineen kuuluu niihin, Kantola katsoo.

Open Knowledge Finland -yhdistyksen tekemässä tietopyynnössä oli vaadittu, että THL luovuttaa julkisuuslain mukaisesti sähköisen kopion lähdekoodeista, joilla hallituksen käyttöön toimitetut asiantuntijaryhmän epidemialaskelmat on tuotettu. Tietopyyntö evättiin.

”Julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen asiakirjoja eivät ole viranomaisen laatimat muistiinpanot taikka sellaiset luonnokset, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten. THL ei luovuta pyydettyä aineistoa, sillä se katsoo, ettei kyseessä ole julkisuuslain soveltamisalaan kuuluva viranomaisen asiakirja. Tietopyynnön kohteena olevaa lähdekoodia kehitetään jatkuvasti eikä siitä ole tehty valmista ja lopullista versiota. Lähdekoodia voidaan kuvailla viranomaisen laatimaksi luonnokseksi tai muistiinpanoiksi. Lähdekoodia ei sellaisenaan ole esitelty tai tuotu osaksi päätöksentekoa”, THL perustelee näkemystään.

Tukena THL käytti korkeimman hallinto-oikeuden aiempaa ratkaisua työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä energiamalli, jota ei katsottu julkisuuslaissa tarkoitetuksi asiakirjaksi.

”Mikäli katsotaan, että tietopyynnön kohteena olevan lähdekoodin osalta kyse olisi joiltakin osin viranomaisen asiakirjasta, THL tulkitsee lähdekoodin olevan salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan nojalla. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa”, THL jatkaa.

THL:n Rissanen korostaa blogikirjoituksessaan, että ”kaikki THL:n epidemiologisten covid-19-ennustemallien muodostamiseen tarvittavat tiedot ovat kenen hyvänsä käytettävissä jo nyt”.

– Mallien keskeiset oletukset, matemaattinen rakenne, lasketut parametrit ja niin edelleen on julkaistu. Niiden perusteella kuka hyvänsä voi toistaa tutkimuksen ja varmentaa osaltaan epidemiaan liittyvien ennusteiden luotettavuutta, Rissanen kirjoittaa.

Hänen mukaansa on kyseenalaista, mitä hyötyä syntaksien julkaisemisesta olisi, koska ne ovat matkan varrella muuttuneet niin moneen kertaan.