Alakoululaiset pystyvät kertomaan kokemastaan sisäilman laadusta ja oireilustaan yhtä hyvin kuin vanhemmat, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemästä tutkimuksesta.

Näin voidaan saada laadukasta ja kattavaa tietoa koetuista olosuhteista ja oireista suoraan rakennuksen käyttäjiltä.

Aikaisemmin sisäilmakyselyihin ovat vastanneet oppilaiden puolesta heidän huoltajansa.

THL suosittaa siirtymään toimintatapaan, jossa oppilaat vastaavat itse sisäilmakyselyihin sekä ala- että yläkouluissa.

Kun oppilaat vastaavat itse, kyselyjen toteuttaminen on helppoa ja vastausprosentit ovat hyviä.

Toimintatapa helpottaa kyselyjen tekemistä säännöllisesti, ja sitä kautta koulun sisäilmatilanteen paremman kartoituksen ja seurannan.

Tutkimusta varten sisäilmakyselyyn vastasivat kahdesti 319 alakoulujen 3.–6. luokan oppilasta ja 351 huoltajaa. Tuloksista kävi ilmi, että oppilaiden vastausten toistettavuus oli samalla tasolla tai jopa parempi kuin huoltajien vastausten toistettavuus.

Myös sairastamansa astman oppilaat osasivat raportoida yhtä toistettavasti kuin huoltajat.

Osana oppilaiden sisäilmakyselyn kehittämistyötä THL:n tutkijat myös havainnoivat ja haastattelivat lapsia koulussa. Nuorimmat 1. ja 2. luokan oppilaat tarvitsivat kyselyyn vastatessaan varsin paljon apua opettajilta. Tämä puoltaa kyselyjen rajaamista vanhempiin lapsiin.

THL:n toteuttama oppilaiden sisäilmakysely on tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön tänä vuonna. Kysely on tarkoitettu kuntien työvälineeksi koulujen sisäilmaongelmien selvittelyyn.