Sote-menot ovat Suomessa pienimmät Uudenmaan alueella ja korkeimmat Itä-Savossa, jossa ne ovat lähes 50 prosenttia Uuttamaata korkeammat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa onkin suuria eroja alueittain.

Tiedot perustuvat THL:n arviointiraportteihin. Raporteissa on arvioitu, miten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty kunkin 20 sairaanhoitopiirin maantieteellisellä alueella.

Eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja ja erot palvelujen saatavuudessa, ei niinkään se, kuinka paljon alueen asukkaat todellisuudessa tarvitsevat palveluja.

Raportista selvisi esimerkiksi, että laitosvaltaiset palvelut kasvattavat kustannuksia.

Arvioinneissa on tarkasteltu sekä sairaanhoitopiirien alueiden asukaskohtaisia kustannuksia että kustannuksia suhteessa palvelujen tarpeeseen. Kun luvuissa huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve, esimerkiksi Uudenmaan kustannukset ovat lähes keskitasoa.

Tämä johtuu siitä, että alueella on muuta maata pienempi palvelujen tarve muun muassa nuoremman ja terveemmän väestön takia.

Myös palvelujen tarpeeseen suhteutetut sote-nettomenot vaihtelevat hyvin paljon alueittain.

– On nähtävissä, että joillakin alueilla kustannuksia kasvattavat esimerkiksi laitosvaltaiset palvelut. Tai puutteet ikääntyvien palveluissa näkyvät runsaina päivystyskäynteinä. Hyvin toimivat lasten ja perheiden palvelut voivat puolestaan näkyä alhaisempina lastensuojelun kustannuksina, kuvailee THL:n tietoylijohtaja Pekka Rissanen tiedotteessa.

Pienin palvelujen tarve on Uudenmaan alueella ja korkein Pohjois-Savossa. Merkille pantavaa on, että myös kuntakohtaiset erot voivat olla isoja. Nyt tehtyjen arviointien perusteella asukkaiden palvelujen tarve ja kuntien palveluihin käyttämä rahasumma eivät ole tasapainossa kaikilla alueilla.

– Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi resursseja olisi käytettävä enemmän ja viisaasti kohdentaen sellaisilla alueilla, joilla palvelujen tarve on suurempi.

Arvioinneissa on tarkasteltu myös sote-kustannusten kasvuennusteita vuoteen 2030 asti. Sote-kustannukset kasvavat merkittävästi tulevina vuosina, mikä aiheuttaa suuren paineen kuntien taloudelle. Kuluja kasvattavat erityisesti ikääntymisestä johtuva palvelujen tarpeen kasvu ja suuret rakennusinvestoinnit.

Väestön ikääntyminen nostaa palvelujen tarvetta kaikkialla Suomessa, mutta erityisen nopeaa kehitys on Uudellamaalla.

– Taloustilanne näyttää hyvin vaikealta, kun palvelujen tarve kasvaa, mutta kuntien maksukyky ei.