Kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio yhdessä vaikuttavat hillitsevän ikääntymiseen liittyvää yleistä muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu kummallakaan elintapatekijällä yksinään eikä lihaskuntoharjoittelulla yksin tai yhdessä ruokavalion kanssa.

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella vuosina 2005–2011 toteutetun DR’s EXTRA -interventiotutkimuksen tulokset on julkaistu

-lehdessä.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä. Muistisairaudet ovat yleisimpiä iäkkäillä ihmisillä, mutta sairastumiseen johtavat prosessit käynnistyvät aivoissa jo keski-iässä. Muistisairaudet ovat globaali yhteiskunnallinen haaste, jonka on ennakoitu edelleen kasvavan väestön ikääntyessä.

– Näin ollen kaikki keinot, joilla kognition eli muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä voidaan viivästyttää tai ehkäistä, ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna, tiedotteessa todetaan.

DR’s EXTRA -tutkimuksen edustavassa aineistossa oli mukana 1 401 miestä ja naista, jotka olivat 55–74-vuotiaita tutkimuksen alussa. Tutkittavat satunnaistettiin kuuteen tutkimusryhmään: kestävyysliikunta, lihaskuntoharjoittelu, ruokavalio, yhdistetty kestävyysliikunta ja ruokavalio, yhdistetty lihaskuntoharjoittelu ja ruokavalio tai vertailuryhmä.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko ikään liittyvä kognition heikentyminen vähäisempää liikuntaryhmissä, ruokavalioryhmässä tai yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä kuin vertailuryhmässä neljän vuoden aikana. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko liikunnan ja ruokavalion yhdistelmä tehokkaampi suojaamaan kognition heikentymiseltä kuin jompikumpi elintapatekijä yksinään.

Yleistä kognitiivista toimintaa mitattiin CERAD-testipatterilla. Liikunnan määrää ja rasittavuutta kartoitettiin takautuvasti 12 kuukauden liikuntakyselyllä ja ruokavaliota neljän päivän ruokapäiväkirjalla. Tulokset analysoitiin lineaarisella sekamallilla ja analyysiin sisällytettiin myös tutkimuksen keskeyttäneet.

Kaikki ryhmät lisäsivät kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä

Tutkimuksen alussa yli 50 prosenttia osallistujista harrasti kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa vähintään 150 minuuttia viikossa. Sen sijaan vain muutamat harrastivat lihaskuntoharjoittelua. Suositusten mukainen ruokavalio toteutui 40 prosentilla kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön osalta, 54 prosentilla kalan käytön, 44 prosentilla kuidun saannin ja 33 prosentilla tyydyttyneen rasvan saannin osalta.

Intervention aikana kestävyysliikuntaryhmä lisäsi edelleen kestävyysliikuntaa, lihaskunto- ja yhdistetty lihaskunto- ja ruokavalioryhmä lisäsivät lihaskuntoharjoittelua. Kaikki ruokavalioryhmät lisäsivät kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Kuidun saanti kasvoi ja tyydyttyneen rasvan saanti väheni näissä ryhmissä.

Yleinen kognitiivinen toiminta parani ruokavalioryhmässä ja yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä. Muissa ryhmissä ei tapahtunut merkitsevää muutosta. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa havaittiin suuntaa-antava ero yhdistetyn kestävyysliikunta- ja ruokavalioryhmän ja vertailuryhmän välillä. Muiden ryhmien välillä ei havaittu eroja. Intervention puolivälissä ei myöskään havaittu ryhmien välisiä eroja.

Vain 15 prosenttia osallistujista keskeytti tutkimuksen

DR’s EXTRA -tutkimus on kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisen arvokas pitkän kestonsa ja samanaikaisesti laajan väestöpohjaisen aineistonsa ansiosta. Neljän vuoden interventioaika ja interventioryhmille asetetut tavoitteet osoittautuivat jossain määrin haasteellisiksi, sillä osallistujien sitoutuminen oli odotettua heikompaa toisin kuin yleensä lyhytkestoisissa interventiotutkimuksissa. Kuitenkin ainoastaan 15 prosenttia osallistujista keskeytti tutkimuksen, ja lukuun sisältyvät tutkimuksen aikana kuolleet.

Tulosten perusteella säännöllinen kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat yhdessä hillitsevän yleisen kognitiivisen toiminnan heikentymistä ikääntyvillä.

– Tuloksia ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, ettei terveellisellä ruokavaliolla ja kestävyysliikunnalla tai lihaskuntoharjoittelulla yksinään ole terveyshyötyjä, tiedotteessa todetaan.

Lue lisää: