LL Sari Lukkari selvitti väitöskirjatyössään, ovatko tutkimusaineistoon kuuluvien nuorten syntymään liittyvät varhaiset riskitekijät, kuten äidin raportoimat raskaus-, synnytys- ja perinataalivaiheen ongelmat, yhteydessä tutkittavien nuoruus­iässä diagnosoituun psyykkiseen häiriöön.

Lisäksi Lukkari analysoi tutkimusaineistosta sitä, onko nuoren syntymämitoilla yhteyttä nuoruus­iän eksternalisoiviin ja internalisoiviin häiriöihin. Tunne-elämän epävakauteen liittyvistä oireista uhmakkuutta ja impulsiivisuutta kutsutaan eksternalisoiviksi, ja ahdistusta ja masennusta internalisoiviksi.

Kolmannessa Lukkarin osatyössä tutkittiin, liittyivätkö lapsuusiän epilepsiat ja kuumekouristukset tai muut varhaiset kouristuskohtaukset psyykkisiin häiriöihin nuoruudessa.

Neljännessä osatyössä tarkasteltiin, mitkä psykiatriset oireet tai perhetekijät korostuivat niillä nuorilla, jotka olivat olleet lastenpsykiatrisessa hoidossa ennen nuoriso­psykiatrista osastohoitojaksoa.

Tutkimuksen kohteena oli 508 iältään 13–17-vuotiasta nuoriso­psykiatrisella akuuttiosastojaksolla 2001–2006 ollutta nuorta. Heistä 300 oli tyttöjä ja 208 poikia.

Väitös. Sari Lukkari. StudioTorkkeli

Väitöskirjatyön kaikissa osatöissä erityinen mielenkiinto kohdistui tyttöjen ja poikien välisiin eroihin tutkituissa asioissa.

Eroja myös löytyi.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että pojilla synnytykseen liittyvät ongelmat, erityisesti sektio, olivat yhteydessä käytöshäiriöön nuoruudessa.

Lyhyt syntymäpituus ja isokokoisuus liittyivät poikien internalisoiviin häiriöihin nuoruudessa.

Lapsuusiän epilepsiat ja kuume- ja muut varhaiset kouristuskohtaukset liittyivät itsemurhayrityksiin pojilla. Kuumekouristukset ja muut varhaiset kouristuskohtaukset lisäsivät persoonallisuushäiriön riskiä nuoruudessa jopa 14-kertaisesti.

Aiempi lastenpsykiatrinen hoitojakso liittyi itsetuhoiseen käytökseen nuoruudessa ja toisaalta sijoituksiin kodin ulkopuolelle nuoruudessa. Pojilla edeltävä lastenpsykiatrinen hoito liittyi ahdistuneisuushäiriöihin ja käytöshäiriöihin nuoruudessa.

Nuorisopsykiatriasta hoitojaksoa edeltänyt lastenpsykiatrinen hoitojakso oli yleisempää tytöillä, joiden äideillä oli työttömyyttä tai psykiatrisia ongelmia ja perheiden toimintakyky oli heikko.