Terveydenhuollon digipalvelut kiinnostavat suomalaisia, ilmenee digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solitan toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneet toivoivat erityisesti saavansa verkon kautta apua yksittäisiin terveysongelmiin, esimerkiksi arvion tai toimintaohjeiden muodossa.

Yli puolet haluaisi saada verkon kautta tietoa oman hyvinvointinsa lisäämiseksi, kuten liikunta- tai unitottumusohjausta.

Suurin osa vastaajista koki verkkopalveluiden parantavan heidän saamaansa terveydenhuoltoa. Verkkopalveluiden koettiin nopeuttavan hoitoon pääsyä. Puolet kokivat digipalveluiden mahdollistavan paremman hoidon seurannan ja kolmannes paremmat hoito-ohjeet.

Digitalisoinnin ylipäätään koetaan nopeuttavan ja sujuvoittavan terveydenhuollon palveluita.

Huolenaiheita digipalvelujen suhteen olivat tietoturva sekä vuorovaikutuksen puute.

Vastaajista 46 prosenttia koki verkkopalvelujen huonontavan terveydenhuoltoa, koska henkilökohtainen vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisiin vähenee.

Vajaa puolet vastaajista ei ollut valmis jakamaan tietoja elämäntavoistaan ja terveydestään verkossa, ja 61 prosenttia mainitsi syyksi tietoturvan.

Suomalaiset kertoivat kyselyssä myös tuntojaan julkisesta terveydenhuollosta.

Tyytyväisyyttä julkisen terveydenhuollon nykyiseen toimivuuteen toi julki 55 prosenttia vastaajista. Hoito-ohjeiden tuomiin tuloksiin oli tyytyväisiä 63 prosenttia vastaajista.

Parannusta toivottiin jonotusaikoihin ja hoidon seurantaan. Nopeampi hoitoon pääsy olisi tärkeää 47 prosentille vastaajista ja parempaa hoidonseurantaa kaipasi 43 prosenttia.

Solita selvitti suomalaisten suhtautumista terveydenhuollon verkkopalveluihin ja niitä kohtaan esiintyviä odotuksia Terveydenhuollon digipalvelut -kyselytutkimuksella. Tutkimukseen vastasi 1 125 suomalaista.

Kyselytutkimus toteutettiin Omat digiajan hyvinvointipalvelut -kärkihankken eli ODA:n puitteissa.