Määrärahaa saaneilla hankkeilla tuetaan kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Samalla niissä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aiheuttamia muutoksia.

Lisäksi hankkeiden tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja koronakriisin kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen.

Tiedolla johtamisen kehittämiseen ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön sai tukea muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 2,5 vuotta kestävä hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

SOLA-matriisimalli laajenee valtakunnalliseksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen yhteiskunnan sosiaalisen laadun seurantaan kehitettyä SOLA-laskentamatriisia ja suunnata sen painopistettä hyvinvoinnin vahvistumisen ja edellytysten mittaamiseen.

SOLA-malli rakentuu neljästä kokonaisuudesta: sosioekonominen turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, osallisuus ja yhteiskunnan eheys.

Laskentamatriisi pyritään laajentamaan kansalliseksi. Se verkkopohjaiseksi työkaluksi sähköiseen hyvinvointikertomukseen kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointijohtamisen tueksi.

Kaikukortti on käytössä yli 50:ssä kunnassa

Kolme vuotta kestävän Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeen taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta -yhdistys. Hankkeen tavoitteena on määrittää ja kehittää Kaikukortin käyttöön liittyvää informaatiota ja sen hyödyntämistä hyvinvointialueiden, kuntien sekä sote- tai hyte-toimijoiden tiedolla johtamisessa.

Kaikukortti on käytössä yli 50 kunnassa. Niissä sote- tai hyte-toimijat jakavat taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville asiakkailleen Kaikukortin. Asiakkaat pääsevät sen avulla maksutta kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.

Kaikukortin kehitystyössä kertyvää tietoa voidaan käyttää sektorirajat ylittävän yhteistyön kehittämisessä, kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä sekä kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämisessä. Hanke tekee yhteistyötä Kuntaliiton ja Cuporen Kultti-hankkeen kanssa.

Luontoa ja kulttuuria heikossa asemassa oleville

Kuusamon ja Kalajoen kaupunkien yhteisen Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn -hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palveluohjausmalli luonto- ja kulttuurilähtöisiin palveluihin sosioekonomisesti heikossa asemassa oleville perheille.

Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia malleja, kehitetään palvelutarjotinta ja hyvinvointikorttia työvälineeksi perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi hanke kehittää mittaus- ja seurantamalleja toiminnan ja hyvinvointikertomuksen tueksi ja kehittää vaikutusten arviointia.

Kulttuurista hyvinvointia

Pieksämäen kaupungin kaksivuotisessa Kulttuurista hyvinvointia kaikille -hankkeessa kehitetään paikallista kulttuurihyvinvointimalli- ja strategia, vahvistetaan verkostotyötä kolmannen sektorin ja eri hallintokuntien kanssa ja luodaan kulttuurihyvinvoinnin monialainen koordinaatioryhmä.

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat perheet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä hoiva- ja hoitokotien asukkaat, joille pilotoidaan kulttuuripalveluja. Hankkeen työ koskettaa välillisesti kaikkia kuntalaisia.

Lisäksi hankkeen aikana arvioidaan SROI-arviointimenetelmän sopivuutta kaupungin kulttuurihyvinvointityön käyttöön.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö EHYT -yhdistyksen kolme vuotta kestävän Kaupunki kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Malli edistää stigman purkua päihteitä ongelmallisesti käyttävien osalta. Hankkeessa jatkokehitetään ja pilotoidaan mallia ja lokalisoidaan se kolmelle uudelle ja keskenään erilaiselle alueelle kohteiden ominaispiirteet huomioiden.

Kohdepaikkakuntia ovat Kuopio, Järvenpää ja Hämeenkyrö. Työn kohderyhmänä ovat peruskoulun 1–3-luokkalaiset oppilaat, lasten vanhemmat, huumeita ongelmallisesti käyttävät ihmiset ja kasvatusyhteisöjen ja koulujen henkilökunta sekä vanhempainyhdistykset.

Nuorten ylipaino puhuttaa

STM pitää tärkeänä väestön ylipainoa ehkäisevien ja vähentävien toimintamallien kehittämistä. Laurea-ammattikoulun kaksivuotisessa Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli ja sen mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali.

Hanke pilotoi mallia Raisiossa ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Tarpeen mukaan verkostoa täydennetään. Hankkeessa kokeillaan aikuisille kehitetyn ja heille vaikuttavaksi todetun digitaalisen painonhallintasovelluksen soveltuvuutta 13–18-vuotiaille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä ylipainoiset nuoret että kouluympäristössä heidän kanssaan työskentelevät terveydenhoitajat, lääkärit, fysioterapeutit ja kouluissa mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat.

Terveellinen ravitsemus

Vantaan kaupungin Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitsemus tavaksi -hanke kestää kolme vuotta. Sen tavoitteena on kehittää aikuisten ylipainoa ehkäiseviä rakenteita, vastuita ja toimintamalleja sekä lisätä hyvinvointikertomuksen tunnettavuutta kaupungissa. Sitä hyödynnetään myös tiedolla johtamisen välineenä.

Kohderyhmänä hankkeessa toteutettavalle ravitsemusohjaukselle ovat korkean sairastavuusindeksin alueilla Koivukylässä ja Hakunilassa asuvat työikäiset, joita ei nykyisillä terveyspalveluilla ole tavoitettu.

Hanke kehittää eri hallinnonalojen yhteistyötä ja pyrkii lisäksi kehittämään ravitsemusohjauksen kustannussäästöjen arviointia.

Lue seuraavaksi: