Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ensimmäisen kansallisen selvityksen, joka kuvaa lääkevalmisteen, lääkehuollon ja lääkehoidon toiminnallista kokonaisuutta. Selvityksestä ilmenee, että lääkehuollon vaikuttavuus ei nykyisellään ole parhaalla mahdollisella tolalla.

Lääkehuollon keskeisimpiä haasteita tiedonhallinnan näkökulmasta ovat tiedon saatavuus ja käytettävyys, tietojärjestelmäpalveluiden ja digitaalisten välineiden puutteet, sekä riittämättömään tietopohjaan liittyvät tekijät. Nämä haasteet aiheuttavat ongelmia sekä lääkkeen käyttäjille että lääkehoidon parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Asiakkaan näkökulmasta lääkehoitoprosessiin liittyvän tiedonkulun saumattomuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta lääkehoidon tavoitteet saavutetaan. Lääkkeen käyttäjän nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää ja tuottaa tietoa edistäisivät hoitoon sitoutumista sekä tuottavat monia hyötyjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Lääkehoidon tavoitteiden ja erityisesti vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää koko lääkehoitoprosessin saumatonta yhteen toimivuutta. Lääkkeen käyttäjän tulisi saada riittävästi ohjausta, neuvontaa ja tukea lääkehoidon toteuttamiseen ja seurantaan. Tällä hetkellä hoitoon sitoutuminen on kuitenkin heikkoa. Tutkimusten mukaan vain noin 50 prosenttia pitkäaikaissairaista käyttää lääkkeitä ohjeiden mukaisesti. Yksi tapa sitouttaa asiakkaita lääkkeiden käyttöön on omahoidon vahvistaminen, eli potilas seuraa itse lääkityksensä vaikuttavuutta. Omahoitosuunnitelmissa ja -välineissä on kuitenkin vielä kehitettävää. Lisäksi siirtyminen omahoitoon vaatii ajattelutavan muutosta ammattihenkilöiltä ja lääkkeiden käyttäjiltä sekä palvelujärjestelmän rakenteiden ja toimintamallien arviointia.

Esiselvityksessä nostettiin esiin kehittämiskohteet, pitkän välin tavoitteet ja annetaan toimenpide-ehdotuksia jatkotyöhön. Nykyistä parempi tietopohja edistäisi lääkehoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta sekä taloudellisten kustannusten seurantaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan seuraavassa vaiheessa tulee varmistaa, että kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet etenevät. Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat kansallisen kokonaislääkityksen listan käyttöönotto ja selvitys keskitetystä lääketietovarannosta lääkevalmisteen perustietojen paremman saatavuuden takaamiseksi.

Keskeistä on varmistaa lainsäädäntömuutosten läpivienti, millä mahdollistetaan muun muassa lääkehoidon digitaalisten toimintamallien, palvelujen ja välineiden kehittäminen lääkkeen käyttäjille ja sote-alan ammattilaisille.

Lue myös:

Nyt selittää Orion: Miksi yhtiö ei reagoinut Intian-tehtaan ongelmiin aiemmin? (Mediuutiset 31.7.2019)

Lääkepulan juurisyy voi piillä tuotantolaitoksissa kaukomailla – ”Raaka-aineita valmistetaan monesti Intiassa tai Kiinassa”, kertoo Fimean johtaja (Mediuutiset 26.7.2019)