Hallituksen ehdottamalla valinnanvapausmallilla ei saavuteta sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Näin tyrmääväksi voi tiivistää lakiluonnoksesta lausuneiden terveydenhuollon toimijoiden viestin päättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhteenvedon lausunnoista tänään.

Valtaosa lausunnonantajista katsoo, että valinnanvapausmallilla ei pystytä kaventamaan suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Maakuntien erot pysyisivät suurina ja palveluntarjoajien keskittyminen asutuskeskuksiin nähtiin todennäköisenä. Näin ollen palveluiden yhdenvertainen saatavuus jäisi haaveeksi.

Yhteenvedosta selviää, että lausunnonantajat myös pelkäävät, että valinnanvapauden keskeiset työvälineet eli asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti kohdistuvatkin enemmän parempiosaisiin.

Vaikka lausunnonantajat katsovat tuoreimman esityksen sisältävän edellistä lakiversiota paremmat mahdollisuudet yhtenäisiin palveluketjuihin, on palvelujen yhteensovittaminen ehdotetussa mallissa edelleen vaikeaa.

Integraation toteuttamista estää erityisesti se, että sote-keskuksiin on tulossa sosiaalipalveluista vain minimitarjonta. Myöskään asiakassetelin käyttö ja monituottajamalli eivät palvele integraatiota.

Lausunnonantajat katsovat, että heikoimmassa asemassa olevien asema huononisi ja parempiosaiset hyötyisivät uudesta järjestelmästä.

”Selvä enemmistö lausujista totesi ---- ettei järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, monituottajamalli sekä valinnanvapauspalveluiden vieminen markkinoille itsessään tue integroitunutta rakennetta”, yhteenvedossa kerrotaan.

Enemmistö lausunnonantajista ei myöskään usko hallituksen mallin hillitsevän sote-palvelujen kustannusten kasvua. Kolmen miljardin säästötavoite vaikuttaakin lausujista kovin kunnianhimoiselta.

Hallitus sai kentältä myös jonkin verran positiivista viestiä. Lausujien kerrotaan suhtautuvan myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen. Ehdotetun valinnanvapausmallin koetaan myös edistävän toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita.

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa osana sote-uudistusta. Lausuntoja lakiluonnoksesta annettiin joulukuun puoliväliin mennessä yli 700. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat sekä muut toimijat.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat ovat perehtyneet lausuntoihin jo lausuntokierroksen aikana. Lausuntoja aiotaan hyödyntää valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Hallitus on jo kertonut täsmentävänsä lakiesitystä muun muassa asiakassetelin sekä palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamisen tiimoilta. Laki viimeistellään virkamiestyönä, ja esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018.

Hallituksen tavoitteena on hyväksyttää koko sote-uudistuksen kokonaisuus eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.