Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistutkimuksessa haastateltiin 36:ta eläkeikäistä ihmistä. Näissä haastatteluissa nousi esiin monia epäkohtia, jotka viittaavat sosiaaliseksi kuolemaksi kutsuttuun ilmiöön.

Sosiaalisella kuolemalla tarkoitetaan ihmisen luisumista sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Esimerkki tästä on se, miten muistisairaita vanhuksia ei välttämättä muisteta kohdata yksilöllisesti, sillä heidän ajatellaan olevan kommunikaation ulottumattomissa.

– Hän on silloin määritelmällisesti sosiaalisesti kuollut toisille ihmisille. Sama ilmiö voi koskettaa myös kokonaisia ihmisryhmiä heidän jäädessään yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle, sanoo tutkijatohtori Jari Pirhonen Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimushaastattelut tehtiin Pirkanmaalla vuosina 2018–2019. Niiden perusteella voi arvioida, että ikäihmisten sosiaalisen kuoleman riski on korkea sekä yksilöinä että väestöryhmänä. Haastatellut pelkäsivät, että kun heidän toimintakykynsä heikkenee, he menettävät myös toimijuutensa. Näin he muuttuvat pelkiksi hoitotoimenpiteiden kohteeksi.

– Joku ajatteli muuttuvansa toisten silmissä yhdentekeväksi. Jotkut epäilivät, onko elämä hoivakodissa enää elämää ollenkaan. Useat toivat oma-aloitteisesti keskusteluun eutanasian mahdollistamisen laitoselämää parempana vaihtoehtona.

Vaikka haastatellut uskoivat oman sosiaalisen kuolemansa tapahtuvan vasta tulevaisuudessa, he näkivät ikäihmiset väestöryhmänä jo sosiaalisesti kuolleena. He kokivat, että yhteiskunta on nuorempien ihmisten ehdoilla toimiva järjestelmä, jossa vanhukset jätetään päätöksenteon ulkopuolelle.

– Ajateltiin, että vanhojen tarpeet kyllä tiedetään, mutta niihin ei haluta käyttää yhteiskunnan varoja. Epäiltiin myös, että nuoret sukupolvet kokevat vanhusväestön vain yhteiskunnallisena rasitteena, Pirhonen kuvaa tiedotteessa.

Suurin osa haastatteluista tehtiin sen jälkeen, kun vanhustenhoidon ongelmat nousivat valtakunnanjulkisuuteen viime vuoden alussa. Tuolloin hoivakoteja asetettiin toimintakieltoon niissä tapahtuneiden vakavien laiminlyöntien seurauksena.

Pirhonen kuitenkin arvioi, että tämä vuosi on todennäköisesti lisännyt ikäihmisten ulkopuolisuuden kokemuksia koronarajoitustoimien vuoksi.

– Jos haastattelut tehtäisiin nyt, kuva voisi olla vielä lohduttomampi.