Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.

Tavoitteena on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja tietoturvalliseksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaa varten.

Tämä toteutuu perustamalla keskitetty sähköinen lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva uusi lupaviranomainen, STM tiedottaa.

Suomen laajat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot ovat tällä hetkellä lukuisissa eri tietojärjestelmissä ja eri viranomaisten hallussa.

Tietoja on ollut hidasta ja työlästä saada esimerkiksi tutkimukseen, sillä tietojen käyttöön on tarvittu käyttöluvat ja erilliset tietopyynnöt useilta eri viranomaisilta.

Uuden lain tarkoitus onkin sujuvoittaa tietopyyntöjen käsittelyä, jolloin tietojen saaminen nopeutuisi. Tämän arvioidaan lisäävän terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen liittyvää tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen myöntäisi jatkossa keskitetysti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien tietojen käyttöluvat ja käsittelisi tietopyynnöt.

Jos käyttölupa myönnettäisiin, lupaviranomainen kokoaisi tarvittavat tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi ja esikäsittelisi ne.

Tämän jälkeen lupaviranomainen siirtäisi tiedot luvansaajan käsiteltäväksi ylläpitämäänsä tietoturvalliseen, laissa asetetut vaatimukset täyttävään käyttöympäristöön. Tällä pyritään vähentämään tietoturvariskejä ja estämään tietojen päätymistä vahingossa vääriin käsiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alussa, mutta osaa säännöksistä sovellettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen.