THL:n erikoistutkija Lauri Sääksvuori on saanut Suomen Akatemialta lähes 440 000 euron rahoituksen tutkimukselleen sikiöaikaisen terveyden vaikutuksista ihmisen myöhempään taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen.

Lapsen sikiöaikaisen terveyden keskeinen mittari on syntymäpaino. Aikaisempien tutkimusten perusteella sikiöajan terveys voi heijastua moneen elämän osa-alueeseen.

Näyttöä on muun muassa alhaisen syntymäpainon yhteyksistä keskimääräistä alempaan kognitioon, mikä voi näkyä huonompana koulumenestyksenä, matalampana koulutustasona ja urakehityksenä.

Useat aiemmat tutkimukset aiheesta ovat menetelmällisesti puutteellisia, eivätkä ne pysty selvittämään luotettavasti varhaisen terveyden syy-seuraussuhteita myöhempää elämänkulkuun.

Sääksvuoren tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa THL:n syntyneiden lasten rekisteriä, josta selviää syntymäpainon lisäksi tietoja lapsen varhaisista lääketieteellisistä hoitotoimenpiteistä.

Hoitokäytännöt saattavat vaihdella lähes samankokoisten vauvojen välillä, sillä Suomessa on määritelty omat suosituksensa alle 1 500 grammaa painavien pikkukeskosten hoidosta.

– Selvitämme, miten pikkukeskosten hoitosuositukset auttavat heitä selviytymään myöhemmin elämässä verrattuna lähes samanpainoisiin, mutta syntymäpainon riskirajan ylittäneisiin lapsiin, Sääksvuori sanoo tiedotteessa.

Tämä on mahdollista THL:n kattavien seuranta-aineistojen avulla – ensimmäisen, vuoden 1987 aineiston vauvat ovat tänä vuonna 32-vuotiaita.

– Tutkimuksella pyritään saamaan myös kokonaisvaltainen kuva siitä, miten ihmiselämän alkutaipaleen hoito vaikuttaa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltokustannuksiin että yksilön tuottavuuteensa työelämässä.

Sääksvuoren mukaan tietoa varhaisen terveyden pitkän aikavälin vaikutuksista on paljon, mutta tutkimusnäyttöä siitä, mitkä mekanismit johtavat heikompaan menestykseen koulumaailmassa tai työelämässä, ei ole.

Sitä varten tutkijat ovat kehittäneet koetilanteita, joissa aikuisille tutkittaville annetaan mahdollisuus tehdä valintoja, joilla on todellinen seuraus. Tehtävien tarkoituksena on paljastaa tutkittavien käyttäytymismalleja, jotka liittyvät riskien hallintaan, palkkion viivästämiseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen.

Sääksvuoren tutkimuksessa sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyviä tutkimuksia tehdään myös 4- ja 6-vuotiaiden lasten keskuudessa yhdessä Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkijoiden kanssa. Osio liittyy perheneuvoloissa annettavaan positiivisen kasvatuksen -interventioon, jonka vaikutuksia tutkitaan.

Lauri Sääksvuoren viisivuotinen akatemiahanke "Tutkimuksia raskausaikaisen terveyden ja varhaisen sosiaalisen elinympäristön vaikutuksista taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen" alkaa syyskuun alussa.