Husin teettämä selvitys Uuden lastensairaalan laatuun, potilasturvallisuuteen ja resursointiin liittyvistä asioista on valmistunut. Selvitys päätettiin laatia syyskuussa 2019, kun Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin sairaalan kiinteistöön ja henkilöstöön liittyviä asioita. Ohjelmassa muun muassa nousi esiin huoli sairaalan riittämättömästä henkilöstömäärästä sekä teknisistä ongelmista.

Selvitys on esitelty Uuden lastensairaalan henkilökunnalle.

Siinä on tarkasteltu Uuden lastensairaalan tilannetta erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen valossa sekä tehty haastatteluja ja henkilöstökysely.

– Haastattelujen ja kyselyn tarkoituksena oli muodostaa kokonaisnäkemys toiminnasta lukujen takana, kertoo tiedotteessa selvityksen laatinut Husin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Muutto Uuteen lastensairaalaan on haastattelujen perusteella ollut henkilöstölle rankka kokemus. Selvityksestä käy ilmi, että käytettyjen mittareiden ja henkilöstön kertoman kokemuksen välillä on ilmeinen ristiriita.

Sairaalan suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto on saatujen selvitysten perusteella toteutunut pääosin hyvin. Sairaalan suunnittelussa on ollut mukana eri sidos- ja intressiryhmiä ja asetettuja periaatteita on noudatettu johdonmukaisesti.

– Henkilöstön odotukset uutta sairaalaa kohtaan olivat korkeat, osin ehkä jopa ylimitoitetut. Vanhojen tilojen ongelmat ovat väistyneet, mutta niiden tilalle on tullut uusia tiloihin liittyviä haasteita. Esimerkiksi siirtyminen yhden hengen potilashuoneisiin on ollut perheiden kannalta hyvä uudistus, mutta se on vaikuttanut suuresti hoitajien työhön, Heikkilä sanoo.

Muuton yhteydessä vuodeosastoja yhdistettiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Yhdistämiseen liittyvät prosessit ovat vielä osin kesken, ja henkilöstö ei vielä koe olevansa yhtä osastoa.

Selvityksessä ei tullut esiin merkittäviä potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita tai toimintatapoja. Henkilöstö on sitoutunutta, mutta kokee, ettei kykene tekemään työtään siten kuin haluaisi. Tämä näkyy suurena huolena potilaista ja potilasturvallisuudesta ja aiheuttaa vahvaa moraalista sisäistä ristiriitaa.

Heikkilä kertoo, että henkilöstö myös kokee, ettei sitä arvosteta ja ettei se saa työstään riittävästi kiitosta. Erityisesti tämä koskee yliopistosairaalassa tarvittavaa erityisosaamista.

Lähes kaikkien haastateltujen suurin huoli liittyi siihen, että henkilöstö väsyy ja lähtee.

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että henkilöstö ei ole vielä kaikilta osin hyväksynyt ja sisäistänyt käytännön tasolla kaikkia uusia toimintaperiaatteita ja -tapoja, kuten todellista potilas- ja perhekeskeisyyttä tai tilojen tehokasta käyttöä.

– Näyttää siltä, että osa esiin tulleista ongelmista johtuu johtamiseen liittyvistä ongelmista organisaation eri tasoilla. Runsaat muutokset ja johtamisen haasteet näkyvät esimiesten jaksamisessa. Johdon ja henkilökunnan välillä vaikuttaa olevan luottamuspulaa, Heikkilä arvioi.

Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että Uuden lastensairaalan uusien toimintatapojen käyttöönotto on edelleen kesken. Myös tilojen käyttöön liittyy haasteita.

Toimintatapojen ja tilojen käytön kehittämiseen tulee edelleen panostaa vahvasti tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja eri toimijoiden kanssa. Myös työntekijäryhmien työnjakoa tulee selkeyttää ja työskentelyn yhteensovittamista tulee jatkaa.

Heikkilä ehdottaa selvityksessä lisäresursointia sisäiset sijaiset (sissi) -toimintaan ja tehovalvontayksikköön. Lisäksi hän ehdottaa perustettavaksi työryhmää, joka laajemmin tarkastelee hoitajamitoitusta Uudessa lastensairaalassa huomioiden uudet toimintamallit ja erityisesti sen, että potilaita hoidetaan nyt aikaisempaa enemmän yhden hengen huoneissa.

Henkilöstön hyvinvointiin, jaksamiseen ja yhteisöllisyyteen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja tehdä aktiivisia toimia. Erityisesti tämä koskee yhdistettyjä osastoja. Myös tasapainon löytäminen tarvittavan erityisosaamisen ja yleisosaamisen välille on tärkeää.

– Yksi kehittämiskohde on sairaalan johtaminen. Esimiesten osaamista tulee arvioida ja kehittää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi ehdotan, että Hus teettää Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön johtamisesta vielä ulkopuolisen arvioinnin kehittämisehdotuksineen, Heikkilä sanoo.

Selvitys on luettavissa Husin verkkosivuilta.