Kelasta korvattujen sairauspoissaolojen kestot ja päivärahojen keskimääräinen korvaustaso vaihtelevat alueittain ja sairauspäivärahakorvausten kustannuksissa on suuria alue-eroja. Maakunnittain tarkasteltuna sairauspäivärahakausien kustannukset olivat henkilöä kohden vuonna 2019 pienimmät Uudellamaalla ja suurimmat pohjoisemmassa Suomessa. Kelan julkaiseman työpaperin tuloksia esiteltiin Kelan blogissa.

Kela maksoi vuonna 2019 sairauspäivärahaa ja osasairauspäivärahaa yhteensä 866 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat viime vuosina olleet nousussa, kun pitkät sairauspoissalot ovat yleistyneet työikäisillä vuoden 2016 jälkeen.

Huomionarvoista on, että sairauspoissaolojen yleisyys ja niiden kestot vaihtelevat alueittain. Se ei ole yllättävää, sillä terveyden alue-erot ovat Suomessa suuret. Sairauspäivärahojen kustannusten alue-eroista on kuitenkin saatavilla vain vähän tietoa. Tuore tieto luo yhtäältä valmiuden seurata kasvaneiden sairauspäivärahakustannusten pidemmän ajan alueellista kehitystä, ja auttaa toisaalta arvioimaan tulevan sote-uudistuksen vaikutusta työkyvyttömyyteen alueittain.

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Manner-Suomen 16–67-vuotiaat ei-eläkkeellä olevat asukkaat. Lyhyet, omavastuuaikaan mahtuvat sairauspoissaolot sekä välilliset työpanoksen menetyksistä johtuvat kustannukset eivät sisältyneet tutkimukseen.

Sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta koituneet yhteenlasketut kustannukset vaihtelivat maakunnittain välillä 207 euroa/henkilö – 353 euroa/henkilö, kun erot maakuntien väestörakenteessa ja sairastavuudessa oli huomioitu. Pohjoisemmat maakunnat erottuivat keskimääräistä korkeammilla kustannuksillaan. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa oli selvästi muita maakuntia korkeammat vuosikustannukset henkeä kohti.

Etelämpänä puolestaan vuosikustannukset olivat alhaisemmat. Ne olivat selvästi matalimmat Uudellamaalla. Myös Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa kustannukset olivat verrattain matalia, alle 280 euroa henkeä kohti. Keskisuuria vuosikustannukset olivat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Savon, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Kustannusten alue-erot johtuivat valtaosaltaan eroista päivärahakausien pituuksissa. Pohjoisessa kertyi keskimääräistä enemmän päivärahapäiviä, mistä syystä myös sairauspäivärahakausien kustannukset henkilöä kohden olivat siellä suuria. Keskimääräinen sairauspäivältä maksettu korvaus sen sijaan vaihteli vain vähän maakuntien välillä.

Väestörakenteen maakuntaerojen huomioimisella oli melko vähäinen merkitys sairauspäivärahaetuuksien kustannusten maakunnittaisille eroille. Maakuntien väliset erot eivät selittyneet esimerkiksi sillä, että pohjoisen maakunnissa väestö on keskimäärin ikääntyneempää kuin muissa maakunnissa.

Erot sairauspäivien määrissä voivat johtua vakioitujen tekijöiden ohella muun muassa fyysisiä ammatteja sisältävien toimialojen yleisyydestä korkeimpien kustannusten maakunnissa. Samoin erot voivat johtua muun muassa sairauksien erilaisesta alueellisesta painottumisesta ja elintavoista.

Blogissa tutkijat avaavat tarkemmin muun muassa sitä, miksi sairauspäivärahojen määrän vertailusta voi olla hyötyä sote-uudistuksessa, ja miten koronaepidemia saattaa vaikuttaa niihin tulevaisuudessa.

Blogi: Tieto sairauspäivärahan alueellisista kustannuksista on tärkeää