Rytmihäiriötahdistinhoidosta todella hyötyvät potilaat tulisi tunnistaa nykyistä paremmin erityisesti primaaripreventiossa, selviää lääketieteen lisensiaatti Ari Pellin väitöstutkimuksesta. Tutkimustulokset tarjoavat arvokasta lisätietoa siitä, että sydänfilmin muutokset sekä diabetes perussairautena voisivat olla osa hoidosta hyötyvien parempaa tunnistamista.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, voivatko 12-kanavaisen EKG:n (sydänfilmin) muutokset tai potilaan sairastama diabetes ennustaa rytmihäiriötahdistinhoidosta saatavaa hyötyä kuolleisuuden vähentämiseksi. Tutkimus koski primaaripreventiopotilaita, eli potilasjoukkoa, joka ei ole aiemmin kokenut henkeä uhkaavaa rytmihäiriötä.

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisätautien tutkimusyksikössä ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimusaineisto koostui EU-CERT-ICD monikeskustutkimuksen potilaista, joita hoidettiin kaikkiaan 44 eurooppalaisessa keskuksessa 15 eri maassa. Aineistona oli yhteensä yli 5 700 potilasta ja 3 864 sydänfilmiä. Tutkimukseen kuului myös 700 potilaan verrokkiryhmä, jota hoidettiin pelkästään lääkkeellisesti, ilman rytmihäiriötahdistimen asennusta.

Väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä osatutkimuksessa havaittiin, että diabetesta sairastavien potilaiden hyöty rytmihäiriötahdistimesta on hyvin rajallinen. Diabeetikot saavat vähemmän rytmihäiriötahdistimen iskuja, mutta siitä huolimatta heidän kuolleisuutensa on muita potilaita korkeampi.

Toisessa osatutkimuksessa osoitettiin, että yhdistämällä sydänfilmin muuttujia voidaan tunnistaa niin sanotun matalan riskin potilaita. Näiden potilaiden kuolleisuus on hyvin matala ilman rytmihäiriötahdistimen toimintaakin.

Kolmannessa osatutkimuksessa selvisi, että tietty sydänfilmin muutos, niin sanottu patologinen Q-aalto, ennustaa erityisen merkittävää hyötyä rytmihäiriötahdistinhoidosta kuolleisuuden vähentämiseksi.

Ari Pelli väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 12. marraskuuta 2021. Lääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Electrocardiogram and diabetes mellitus as predictors of mortality benefit from ICD therapy in primary prophylactic patients (Sydänsähkökäyrä ja diabetes rytmihäiriötahdistinhoidon kuolleisuushyötyä ennustavina tekijöinä primaaripreventiopotilailla).

Lue seuraavaksi: