Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman katsoo, että rokotusjärjestyksen muuttaminen on perusteltua, jos koronarokotusten alueellisella kohdentamisella voidaan paremmin suojella väestön terveyttä ja elämää.

– Jotta olisi asianmukaista kohdentaa rokotteita asuinpaikan/oleskelupaikan mukaan, tulisi samalla osoittaa, että alueellinen kohdentaminen todennäköisesti ehkäisee kyseisen tartuntataudin leviämistä ja näin turvaa ihmisten terveyttä ja terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä tehokkaammin kuin kohdentaminen tasaisesti koko väestöön, hän toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

– Jos tällaista selvitystä ei ole, estää syrjinnän kielto rokotusten alueellisen kohdentamisen. Tämän lisäksi alueellisen kohdentamisen tulee olla myös oikeasuhtaista myös siinä mielessä, ettei vähemmän yhdenvertaisuutta rajoittavia keinoja, joilla hyväksyttävä tavoite voidaan edelleen saavuttaa yhtä tehokkaasti, ole käytettävissä,.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että jos rokotusten kohdentamiseen päädytään, tämä tulee toteuttaa vähintään muuttamalla valtioneuvoston asetusta vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista.

– Asetuksen 2 pykälä ei näyttäisi sisältävän sellaista selkeää, tarkkarajaista perustetta alueelliselle kohdentamiselle, joka täyttäisi erilaisen kohtelun perustelun vaatimukset. Pelkästään hallinnollisilla määräyksillä toteutettu kohdentaminen ei täytä lakiperusteisuuden vaatimusta. Lisäksi valitun kohdentamisperusteen tulee käydä ilmi riittävällä tarkkuudella asetuksenantovaltuuden sisältävästä pykälästä eli tässä tapauksessa tartuntatautilain 54 pykälästä.

Valtuutetun arvion mukaan hyväksyttävänä tavoitteena voidaan pitää sellaisia tavoitteita, jotka tukevat asukkaiden oikeutta elämään ja terveyteen. Tällaisia ovat ainakin yleisvaarallisen ja laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäiseminen väestön terveyden suojelemiseksi, vakavien tautitapausten ja kuolemantapausten väheneminen Suomessa sekä terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn turvaaminen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen on arvioinut, että rokotusten kohdentaminen pahimmille alueille vähentää sairaalahoitoa ja johtaa siihen, että rajoituksia pystytään purkamaan aikaisemmin tai välttämään

Hallitus käsitteli rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille neuvotteluissaan keskiviikkona.