Tänä vuonna valtion jakamat Terveyden edistämisen määrärahat kohdennetaan hankkeisiin, joiden tavoitteena on vähentää koronakriisin kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen.

Lisäksi hankkeiden tulee tukea kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa.

Terveyden edistämisen määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä.

Määrärahaa myönnettiin tällä kertaa yhteensä kaksi miljoonaa euroa kuudelle kehittämis- ja tutkimushankkeelle vuosille 2021–2023.

Tällaisia ovat tänä vuonna rahoitetut hankkeet:

Hanke luo maakunnallisen toimintamallin, jonka avulla Etelä-Karjalaan rakennetaan ikäverkosto. Ikäverkosto kokoaa maakunnan ikäihmisten toiminnan ja koordinoi sitä, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja tehostetaan yhteistyötä sekä yhdenvertaisuutta. Hanke luo alueellisen ikäystävällisen hyvinvointimallin osaksi Voimaa Vanhuuteen -ohjelmatyötä, jota voidaan levittää räätälöidysti muihin maakuntiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vähentää ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä, turvattomuutta ja osattomuutta sekä tukea kotona asumista Ikäystävällinen Pori -toimintamallin luomisella ja hyödyntämällä PORI75 -terveystarkastuksissa kerättävää aineistoa. Tavoitteena on tunnistaa varhain riskiryhmät, tarjota apu oikea-aikaisesti palveluohjauksen keinoin ja näin välttää raskaat palvelut. Tavoitteena on ensisijaisesti vastata korona-aikana esiin tulleisiin ikääntyneiden tarpeisiin ja vähentää poikkeusajan aiheuttamien ongelmien syntymistä jatkossa.

Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä heidän kokonaisvaltaista hyvinvointia oikea-aikaisesti. Tavoitteena on luoda kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenteet tasapuolisen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Hankkeen toteutuksessa on mukana useita Pirkanmaan alueen kuntia.

Hankkeessa tuetaan omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin sekä luodaan moniammatillisesti omaishoitoperheiden tarpeita vastaava monitaiteisen musiikkitoiminnantoimintamalli. Hankkeessa rakennetaan kuntien ja alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen. Hanke toteutetaan osana Helsingin ja Vantaan kaupunkien omaishoitajien toimintaa.

Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan kuntien sekä järjestöjen käyttöön työelämän ulkopuolella olevien palveluihin konseptoitava toimintamalli. Sen avulla vahvistetaan valmistettavan ruuan ravitsemuksellista laatua, osallistujien ruokaan liittyvää elämänlaatua ja yhteisöllisiä ruokailumahdollisuuksia sekä ammattilaisten osaamista ja suunnitelmallista työotetta. Kehitystyössä hyödynnetään muun muassa ruokatoimijuuden vahvistamista ja KEHUVA-työotetta. Hankkeen keskeiset yhteistyötahot ovat Itä-Suomen yliopisto ja Vates-säätiö.

Hankkeen tavoitteena on vähentää alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, lisätä kriittistä suhtautumista päihteiden välittämiseen ja vähentää nuorten päihteiden käyttöä. Lisäksi hanke kartoittaa ja parantaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä. Hankkeessa kehitettävät mallit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kohderyhmien kanssa siten, että nuoret kehittävät ja osallistuvat paikalliseen Pakka-toimintaan Eksoten, Tampereen ja Vaasan alueilla.