Puumateriaaleilla on myönteinen vaikutus ihmiseen. Kielteiset tuntemukset vähenevät ja ärtyneisyys laskee, kehon vireystila kohoaa ja tarkkaavaisuus paranee.

Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimussarja toteutettiin kahdessa tutkimusta varten suunnitellussa huoneessa, joista toisen pinnoista 50 prosenttia oli mäntypuuta, toisessa käytettiin maalattua kipsilevyä ja vinyylikorkkilattiaa.

”Mittasimme tutkimushenkilöiden tunnetilojen muutoksia, tarkkaavaisuutta ja kokemusta huoneista. Lisäksi mittasimme fysiologisia suureita tueksi psykologisille havainnoille Moodmetric-älysormuksella ja ekg-mittarilla. Fyysisessä tai henkisessä kuormituksessa autonomisen hermoston sympaattinen puoli on vallitseva, levossa parasympaattinen hermosto ohjaa elintoimintoja”, kertoo Luken tutkija Riina Muilu-Mäkelä tiedotteessa.

Testisarjan alussa puuhuoneessa tutkittavien energisyys, myönteiset tunteet ja elpyneisyys olivat korkeammalla ja kielteisiä tunteita esiintyi vähemmän kuin kontrollihuoneessa.

Sama näkyi fysiologiassa korkeampana vireytenä, eli sympaattisen hermoston aktiivisuutena. Erot huoneiden välillä katosivat, kun tutkittavat keskittyivät ajattelua vaativiin tehtäviin, mutta palautuivat testin loppua kohden lepojakson aikana ja sen jälkeen.

Puuhuoneessa kehon vireystila oli korkeammalla levon aikana ja sen jälkeen, mikä tutkijaryhmän mukaan kertoi siitä, että tutkittavat olivat tarkkaavaisempia. Testisarja kokonaisuudessaan nosti tutkittavien ärtyneisyyttä, mutta ärtyneisyys oli testin lopussa selvästi alempi puuhuoneessa.

Tutkittavia oli yhteensä 61, joista 31 oli naisia. Tutkittavat eivät tienneet, että tarkoituksena oli tutkia puumateriaalin vaikutusta ihmiseen. Heille kerrottiin, että tutkimuksen kohteena on työympäristöjen vaikutus työntekoon.

Tutkittavat vierailivat tutkimushuoneissa kolmesti. Käynnit satunnaistettiin niin, että puolet tutkittavista kävi puuhuoneessa kaksi kertaa ja kontrollihuoneessa kerran, puolet päinvastoin.

Puumateriaali on luonnon materiaali ja sen ominaisuudet, kuten kosteudensitomiskyky, tuoksuvat yhdisteet sekä heikko sähkön ja lämmön johtamiskyky tekevät puusta miellyttävän, eri aistein aistittavan materiaalin. Aina uniikki puupinta miellyttää myös silmää.

Kontrolli. Tätä huonetta käytettiin tutkimuksessa verrokkina puuhuoneelle. Tutkittavat tekivät siinä vastaavanlaisia tehtäviä kuin puuhuoneessa. Luke

Puunkäyttö onkin rakentamisessa selvästi nouseva trendi, mikä kävi ilmi myös hankkeessa tehdystä media-aineisto-analyysistä ja kuntien julkisen rakentamisen päätöksentekoon liittyvästä haastattelututkimuksesta. Yksi merkittävimmistä puurakentamiseen ohjaavista tekijöistä olivat nimenomaan puumateriaalin hyvinvointivaikutukset, jotka liitettiin parempaan sisäilman laatuun.

”Jo 2000-luvun alusta alkaen tutkijoita on kansainvälisesti kiinnostanut ilmiö puumateriaalin vaikutuksista ihmiseen. Ilmiö, joka on ikään kuin henkilökohtaisesti koettavissa, mutta tieteellisesti vaikeasti mitattavissa. Tekemämme tutkimuksen perusteella suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja jopa työstä suoriutumiseen”, Muilu-Mäkelä sanoo.

Lue myös: