Fyysiset sairaudet, erityisesti neurologiset sairaudet ja aivoverenkiertohäiriö, ennakoivat suurentunutta eroriskiä 40–70-vuotiailla suomalaispareilla, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 127 000 suomalaista avo- ja avioparia kuuden vuoden ajan. Sairaalahoitojaksojen, lääkeostojen sekä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien avulla mitattiin molempien puolisoiden sairastumista syöpään, sydän- ja keuhkosairauksiin sekä neurologisiin sairauksiin ja aivoverenkiertohäiriöihin.

Terveinä pysyneisiin pariskuntiin verrattuna eroriski kohosi noin viidenneksen miehen sairastumisen jälkeen. Naisen sairastumisen vaikutus eroriskiin oli noin puolet pienempi. Eroriski oli suurin niillä pareilla, joista molemmat puolisot sairastuivat.

– Jos molemmat puolisot sairastuivat seurannan aikana, eroriski nousi lähes 1,5-kertaiseksi, kertoo Helsingin yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Niina Metsä-Simola tiedotteessa.

Tutkimuksen perusteella eroriski oli koholla erityisesti neurologisten sairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen.

– Tulos on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, sillä kehittyneiden hoitojen ansiosta yhä useammat parit elävät pidempään näiden sairauksien kanssa, Metsä-Simola sanoo.

Neurologiset sairaudet ja aivohalvaus voivat vaikuttaa merkittävästi yksilön toimintakykyyn, mikä saattaisi olla keskeinen tekijä kohonneen eroriskin taustalla. Tulotason ja työllisyyden huomioiminen ei juurikaan selittänyt sairauden ja eroriskin yhteyttä.

Vaikuttaisi myös siltä, että iäkkäämmillä pareilla sairastumisen yhteys eroriskiin olisi voimakkaampi kuin nuoremmilla pareilla.

Metsä-Simola arvelee, että yksi kohonnutta eroriskiä selittävä tekijä voisi olla sairastuneen puolison tarvitsema hoiva. Rekisteriaineistolla tehdyssä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta mitata toimintakykyä tai puolison kokemaa hoivataakkaa.

– Näiden yhteys eroriskiin olisi erittäin tärkeä jatkotutkimusaihe, Metsä-Simola sanoo.