Aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille huomautuksen lastenneurologisen puheterapian resursoinnin pitkäaikaisista puutteista. Aluehallintoviraston mukaan Tampereen yliopistollisen sairaalan (Taysin) tulee ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi kaikin mahdollisin tarpeellisin keinoin.

Suomen Puheterapeuttiliitto on kannellut Aluehallintovirastoon Taysin lastenneurologisen puheterapian resursoinnin pitkäaikaisista puutteista. Aliresursointi ilmenee muun muassa sairaanhoitopiirien välisistä vertailutiedoista.

Aluehallintoviraston mukaan työmäärän kohtuullistaminen ja palkkauksen parantaminen ovat keinoja, joita työnantajan tulee käyttää puheterapeuttien rekrytoimiseksi ja palveluksessa pitämiseksi.

Aluehallintovirasto päättää ratkaisunsa seuraavasti: ”Selvityksistä ei ilmennyt, että Tays olisi käyttänyt tai aikoisi käyttää työpaikan vetovoimaisuustekijöitä, kuten työolosuhteiden parantamista, työmäärän kohtuullistamista tai palkkauksen parantamista puheterapeuttien saamiseksi. Aluehallintovirasto muistuttaa, että ne ovat yksi, varsin tehokkaaksi osoittautunut, keino koulutetun ammattihenkilöstön saamiseksi”.

Palkan tarkistaminen ja työmäärän kohtuullistaminen eivät nekään aina auta puheterapeuttien rekrytoinnissa. Tämä johtuu pitkään jatkuneesta puheterapeuttipulasta, johon auttaa vain puheterapeuttien koulutuspaikkamäärän välitön ja merkittävä lisääminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin välittömästi ryhtyä toimiin, joilla puheterapeuttien koulutusmääriin saadaan merkittävä muutos, kerrotaan Puheterapialiiton tiedotteessa.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Lain mukaan sairaanhoitopiirin terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta.