Pihlajalinna pyytää oikeuskansleria tutkimaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan lainmukaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön valmistelun aikana. Selvitysten jälkeen oikeuskansleri voi ryhtyä aiheellisiksi katsomiinsa toimiin.

Kyse on harvinaisesta selvityspyynnöstä, ja se kertoo, kuinka tulehtuneessa tilanteessa sote-lakien valmistelu ja poliittisen linjaukset nyt ovat. Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella, ja hallituksen on tarkoitus saada se eduskunnan käsittelyyn joulukuussa.

Pihlajalinna katsoo, että sote-lainsäädännön valmistelun yhteydessä ei ole noudatettu lainvalmistelussa huomioon otettavaa hallinto-oikeudellista sääntelyä, lainvalmistelua koskevaa lakia alemman tasoista ohjeistusta eikä hyvän lainvalmistelun yleisiä periaatteita.

Lainvalmisteluprosessin yhteydessä ei ole varattu yksityisille ja järjestömuotoisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille mahdollisuutta tulla kuulluksi ennakollisesti vaikutusten arvioinnissa eikä ehdotetun sote-lainsäädännön sisällöstä. Näin ei ole tapahtunut, vaikka ehdotetulla lainsäädännöllä olisi toteutuessaan Pihlajalinnan arvion mukaan olennaisia ja kauaskantoisia vaikutuksia kyseisten palveluntuottajien toimintaedellytyksiin.

Pihlajalinna katsoo lisäksi, että valmistelutyötä tehneet viranomaistahot ovat mahdollisesti menetelleet sovellettavan lainsäädännön vastaisesti väittämällä julkisuudessa, että eräät voimassa olevat kuntien ja kuntayhtymien solmimat sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimukset olisivat nykyisellään Suomen perustuslain vastaisia.

– Edellä todetut väitteet on esitetty julkisuuteen, vaikka väitteet eivät perustu kyseisten sopimusten oikeudelliseen arviointiin toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta. Päinvastoin korkein hallinto-oikeus on nähnyt sote-lainsäädännöstä antamassaan lausunnossa ongelmallisena kuntien kanssa tehtyjen ulkoistussopimusten mitätöintioikeuden sisällyttämisen lainsäädäntöön, Pihlajalinna arvioi tiedotteessaan.

Pihlajalinna korostaa, että julkisuudessa viranomaistahojen esittämillä väitteillä sopimusten lainvastaisuudesta on olennaisia haitallisia vaikutuksia kyseisten sopimusten osapuolina oleville julkisyhteisöille ja yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille.

Pihlajalinnalla on useita laajoja sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistussopimuksia kuntien kanssa. Niiden kokonaisarvo pitkien sopimuskausien aikana on satoja miljoonia euroja. Lakiluonnoksen mukaan sopimukset voisi tarvittaessa mitätöidä ilman korvausvelvollisuutta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.