Perustuslakivaliokunnan mukaan eduskunnassa olisi syytä tarkastella tartuntatautilain pykälän 58d kumoamista nykyisessä pandemiatilanteessa.

Kyseinen pykälä on aiheuttanut laajaa kohua ja keskustelua, sillä kyse on tartuntatautilain sisätilojen turvavälivelvoitteesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta katsoi jo viime viikolla, että mahdollisuutta kumota tartuntatautilain 58 d § on harkittava.

Hallitus esittää kyseisen pykälän muuttamista, ei kumoamista. Sivistysvaliokunta huomioi lausunnossaan, että hallitus pohti myös säännöksen kumoamista. Hallitus katsoi kuitenkin, että koska koronapandemia jatkuu yhä ja rokotuskattavuus on puutteellinen, aluehallintovirastoilla ja kunnan toimielimillä tulee olla mahdollisuus päättää lähikontaktin estävistä toimista.

Perustuslakivaliokunnan keskiviikkona julkaistussa lausunnossa korostetaan, että hallitus on todennut epidemiatilanteen muuttuneen. Lausunto koskee hallituksen esitystä tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta.

"Ottaen huomioon myös sanotun kasuistisuuden aiheuttamat ongelmat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan olisi syytä tarkastella, mahdollistaisiko nopeasti muuttuva epidemiatilanne myös nyt muutettavan 58 d §:n kumoamisen”, valiokunta lausuu.

Perustuslakivaliokunta korostaa, että valtioneuvoston on joka tapauksessa seurattava tarkoin sääntelyn vaikutuksia. Valiokunta on painottanut koronavirusepidemian aikana myös tarvetta varmistaa perusoikeuksien toteutuminen asianmukaisella ohjeistuksella.

”Valiokunnan mielestä asianmukainen ohjeistus on nyt ehdotettavan sääntelyn kohdalla erityisen merkityksellistä lain yhdenvertaisen soveltamisen turvaamiseksi oikeudellisesti samanlaisissa tapauksissa”, lausunnossa painotetaan.

Perustuslakivaliokunta painottaa, että lievennetynkin rajoituksen on osoitettava täyttävän perusoikeuksien yleiset ja erityiset rajoitusedellytykset. Valiokunta on koronavirusepidemian aikana korostanut erityisesti rajoitusten välttämättömyyden merkitystä ja yksilökohtaisten rajoitusten ensisijaisuutta.

Valiokunnan mukaan rajoitustoimivaltuuksien perusteluissa tulee pystyä perustelemaan juuri ehdotettujen toimenpiteiden välttämättömyys. Samalla on valiokunnan mukaan tarkasteltava perusoikeuksien kannalta vähemmän rajoittavia muita sääntelyvaihtoehtoja.

Perustuslakivaliokunta on koronavirusepidemian aikana kiinnittänyt lisäksi erityistä huomiota tarpeeseen arvioida perusoikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn.

Valiokunta pitää sinänsä perusteltuna nyt arvioitavan esityksen säätämisjärjestysperusteluissa omaksuttua tapaa arvioida rajoituksia useiden perusoikeuksien näkökulmasta. Valiokunta pitää kuitenkin valitettavana, että tällaista arviota ei ole valtioneuvostossa tehty kokonaisarviona kaikki rajoitustoimet huomioiden. Valiokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota asiaan ja painottaa tarvetta arvioida rajoitustoimien pitkänkin aikavälin yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Lue seuraavaksi: