Koronapandemia on pakottanut sairaalat sopeuttamaan toimintaansa potilashoidon turvaamiseksi. Taysissa ja Keski-Suomen keskussairaalassa toteutetun tutkimuksen mukaan työn muutokset näkyvät henkilöstön henkisessä hyvinvoinnissa.

Erityisen raskaana tilanteen ovat kokeneet ne työntekijät, jotka ovat joutuneet siirtymään uuteen työyksikköön.

”Tutkimuksessa henkinen hyvinvointi määriteltiin ahdistuneisuuden, työstressin ja covid-19-infektion tartunnan pelkona”, kertoo tutkija, hoitotyön johtaja Elina Mattila Taysista tiedotteessa.

Mattilan mukaan tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten uuteen työyksikköön siirtyminen vaikuttaa henkilökunnan henkiseen hyvinvointiin, ja millaisia kokemuksia se synnyttää.

Uuteen työyksikköön siirtyneillä oli omaan työyksikköön jääneitä merkitsevästi enemmän henkistä kuormitusta. Ahdistuneisuuden, stressin ja tartunnan pelon lisäksi siirtyneet kokivat tulleensa ohitetuiksi päätöksentekotilanteissa ja jääneensä ilman tukea. Lisäksi siirtyminen aiheutti ammatillisen itsetunnon horjumista sekä pitkittyneitä epävarmuuden tunteita. Myös palkitsemattomuus synnytti pettymystä.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työyksikön vaihtuminen on riskitekijä henkilökunnan henkiselle hyvinvoinnille. Siirtyminen synnytti pääosin negatiivisia kokemuksia, joilla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia henkilökunnan henkiseen hyvinvointiin sekä suhtautumiseen työtä ja työnantajaa kohtaan”, Mattila sanoo.

Tutkimuksen tuloksien perusteella työntekijän siirtyminen uuteen työyksikköön vaatii nykyistä parempaa johtamista. Työntekijälle ei saisi päästä syntymään kokemusta, että siirtyminen on pakollista, vaan hänen pitäisi olla osallisena päätöksenteossa ja nähdä myös mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Uuteen työyksikköön siirtyneiden kanssa tulee myös käydä lävitse tilanteen synnyttämät ajatukset ja tunteet. Työnantajien on tärkeää seurata henkilökuntansa hyvinvoinnin kehittymistä pandemian päättymisen jälkeenkin ja huolehti, että työntekijät saavat tarvitsemaansa tukea muutostilanteissa.

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2020 kahden sairaalan koko henkilökunnalle kohdistetulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 995 työntekijää.

Lue seuraavaksi: