Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uudet suositukset palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon järjestämiseen.

Uusissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suosituksissa annetaan osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän eri tasoille.

Suositusten tavoitteena on, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa saa kattavasti ja yhdenvertaisesti koko Suomessa.

Uudet suositukset perustuvat kolmiportaiseen malliin, jossa palveluja järjestetään perustasolla, erityistasolla ja vaativalla erityistasolla. Tarkoitus on, että palliatiivista ja saattohoitoa porrastetaan annettavan hoidon vaativuuden mukaan. Oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan sekä saattohoitopäätökseen. fakta

Hoidosta vastaava lääkäri ja hoitotiimi laativat yhteisymmärryksessä potilaan, hänen läheistensä tai laillisen edustajan kanssa ennakoivan hoitosuunnitelman, johon sisältyvät hoidon tavoite, tarvittavat hoitokeinot ja hoidon rajaukset.

Oireita lievittävää hoitoa annetaan sairauden kaikissa vaiheissa. Sen sijaan palliatiivinen hoitolinjaus on tarpeellista tehdä, kun jäljellä olevan elämän pituuteen ei voida enää vaikuttaa ja hoidon tavoite on oireiden lievittäminen ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

Saattohoitopäätös tehdään, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana.

Asiantuntijaryhmän laatimassa suosituksessa todetaan myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon osaamista on syytä lisätä.

Tällä hetkellä opetussuunnitelmat sen paremmin alan perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa eivät sisällä riittävästi oireita lievittävää hoitoa ja saattohoitoa. Kyse on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaidoista, ja osaamista tarvitaan hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon.

Ammattihenkilöiden riittävä osaaminen varmistaa, että saatavilla oleva hoito on asianmukaisesti toteutettua ja laadukasta. Suosituksen mukaan riittävän osaamisen saavuttamiseksi tarvitaan riittävä ja yhdenmukainen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen perusopetus yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa.

Suosituksessa esitetäänkin, että yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammattioppilaitokset selvittävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa terveydenhuollon ammattihenkilöiden palliatiivisen hoidon perusopetuksen ja jatkokoulutuksen nykytilan.

Tämän jälkeen on tarkoitus laatia suositus palliatiivisen hoidon opetusohjelmasta perusopetuksen sekä jatko- ja erikoistumiskoulutuksen osalta.