Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on käynnistämässä hankintaa palvelusta, jolla rekrytoidaan hoitajia ulkomailta. Hankinta käynnistyy markkinavuoropuhelulla palveluntuottajien kanssa.

Hankinta on yksi osa laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla yhtymä haluaa varmistaa hoitajatyövoiman riittävyyttä. Ulkomailta rekrytoinnin ohella yhtymässä lisätään oppisopimuskoulutusta, käynnistetään koulutus hoitoalalle palaaville, hankitaan sijaisia rekrytointiyrityksen kautta sekä lisätään yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.

Nyt käynnistettävän markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa palveluntuottajia, jotka tuottavat ulkomaisten hoitajien rekrytointipalveluja sekä tutustua heidän palveluihinsa ja toimintaperiaatteisiinsa ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua.

Työvoimaa rekrytoidaan ulkomailta aluksi yhtymän kotiin vietäviin palveluihin ja ikääntyneiden asumispalveluihin. Yhtymä järjestää osana hankintaprosessia esimiehille ja henkilöstölle työpajoja, jossa vahvistetaan yhtymän monikulttuurisuusosaamista. Työyhteisöjä on tärkeä valmentaa, koska ne ovat keskeisessä roolissa ulkomaisten hoitajien kotouttamisessa. Yhtymä perustaa myös henkilöstötyöryhmän tukemaan hankinnan valmistelua.

Varsinainen tarjouspyyntö julkaistaan helmikuussa. Vaiheistuksella ja perusteellisella valmistelulla sekä vuoropuhelulla henkilöstön ja palveluntarjoajien kanssa yhtymä haluaa varmistaa, että hankinnan tavoitteet saavutetaan.

Hoitohenkilöstön eläköityminen ja palvelutarpeiden kasvu johtavat henkilöstöpulaan. Ulkomailta rekrytoinnilla tähdätään työvoiman saatavuuden ja sitä kautta koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantumiseen. Rekrytoinnin on oltava eettistä ja läpinäkyvää ja tuettava tulevien työntekijöiden kotoutumista. Hankinnan tavoitteeksi on asetettu myös, että lähtömaassa koulutukseen osallistuville tarjotaan riittävä tieto työolosuhteista, palkkauksesta ja elinkustannuksista. Hoitajia halutaan pysyviin työsuhteisiin.