Opettajat ovat huolissaan koululaisten fyysisestä ja henkisestä toimintakyvystä. Käytännössä kaikki Suomen Fysioterapeutit ry:n, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n yhteiseen kyselyyn vastanneet opettajat olivat huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista ja neljä viidestä oppilaiden ongelmista sosiaalisissa suhteissa.

Yli 70 prosenttia opettajista arvioi, että oppilaiden fyysisen toimintakyvyn heikkous näkyy työssä melko paljon tai paljon.

Toimintakyvyn rajoitteella tarkoitetaan jonkinlaista fyysistä tai muuten lapsen toimintaa rajoittavaa tekijää millä tahansa päivittäisten toimintojen alueella – itsestä huolehtimisen, leikin, koulun ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tällainen rajoite voi olla esimerkiksi ylipaino, jokin vamma, tai vaikkapa keskittymiskyvyn ja ajanhallinnan ongelmat, jotka hankaloittavat lapsen tai nuoren arkea.

Käytännössä toimintakyvyn este voi ilmetä esimerkiksi yleisenä jaksamattomuutena, rauhattomuutena, motivaation puutteena liikkumiseen, käsin kirjoittamisen työläytenä, vaikeutena kantaa kouluvälineitä tai liikkua koulumatkat omatoimisesti tai yhteisiin peleihin osallistumisen vaikeutena välitunneilla. Toisinaan taas lapsen toimintakyvyn ongelmat eivät näy voimakkaasti arjessa heti, vaan aiheuttavat isompia haasteita vasta myöhemmällä iällä. Toimintakyvyn ongelmien hoito olisi kuitenkin helpointa jo alakouluiässä, jolloin tuetaan parhaiten lapsen käsitystä itsestä osaavana toimijana.

– Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän ja arjen toiminnat yksipuolistuvat. Lapsena koetut, mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen liittyvät rajoitteet, ennustavat myöhemmässä elämässä erilaisia ongelmia, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen sanoo tiedotteessa.

85 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista arvioi hyötyvänsä siitä, että koulun arjessa olisi mukana toimintaterapeutti, joka voisi tukea esimerkiksi kirjoitustaidon ja osallisuuden edistämisessä. Kuntoutus voisi olla myös ryhmämuotoista. Esimerkiksi Riihimäellä koulussa on fysioterapeutti, joka auttaa oppilaita fyysisen toimintakyvyn kohottamisessa. Se tiedetään jo ennestään, että fyysinen toimintakyky on alentunut jo melkein kolmanneksella 5.- ja 8. -luokkalaisista.

Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toteuttivat kyselyn yhteistyössä opettajien ammattiliitto OAJ:n seitsemän paikallis- ja alayhdistyksen kanssa. Kyselyyn vastasi lähes 70 opettajaa ympäri Suomea toukokuun lopussa. Vastaajista lähes 65% oli toiminut opettajana yli 10 vuotta.