Valvira ja aluehallintovirastot ottavat käyttöön uuden taulukkomuotoisen arviointityövälineen, jonka avulla ne pyrkivät varmistamaan, että vanhusten palveluasumisessa on riittävä määrä hoito- ja hoivahenkilöstöä.

Huomiota ei kiinnitetä vain henkilökunnan määrään, vaan myös rakenteeseen.

Työkalu otetaan käyttöön keskustelua herättäneen laajan hoivakriisin jälkeen. Valvira keskeytti taannoin usean yksityisen hoivakodin toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Yksiköissä ei ollut riittävästi hoitajia huolehtimassa asukkaista.

Vanhuspalvelulain mukaan asumisyksiköissä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta. Henkilöstön tehtävänä on turvata vanhuksille laadukkaat palvelut.

Tästä eteenpäin Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät toimintayksikköjen henkilöstövoimavarojen arviointiin yhteistä arviointityövälinettä. Taulukkomuotoisen arviointityövälineen laatimisessa on hyödynnetty erilaisten toimintakykymittareiden tuottamaa tietoa, joka on sitten suhteutettu toimintayksikköjen hoito- ja hoivahenkilöstön määrään ja mitoitukseen.

Taulukon tehtävänä on toimia suuntaa antavana työvälineenä.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksikön asiakkaiden toimintakykyä koskeva mittaritieto on aina viitteellinen, joten lopulta toimintayksikön henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan.

Arviointityövälinettä käytetään valvontatyössä, joka kohdistuu niin julkisiin kuin yksityisiin vanhusten palveluihin. Ennakollisessa valvonnassa työvälinettä käytetään lupa-asioiden käsittelyn yhteydessä.

Myös muut toimijat kuten kunnat voivat hyödyntää työvälinettä omassa toiminnassaan, ja yksityiset palveluntuottajat voivat hyödyntää arviointityövälinettä omavalvontansa tukena.

Työvälineen hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitä, että toimintayksiköissä käytetään eri toimintakykymittareita systemaattisesti.