Yleisesti käytetty morfiinin kaltainen kipulääke, oksikodoni, on käyttökelpoinen epiduraalisessa kivunhoidossa, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Panu Piiraisen väitöstutkimus.

Epiduraalinen kivunhoito on tehokas menetelmä isojen leikkausten jälkeisessä kivunhoidossa. Epiduraalisessa kivunhoidossa annostellaan laimeaa puudutetta, opioidi-kipulääkettä ja adrenaliinia lähelle selkäydintä, jolloin lääkkeet pääsevät vaikuttamaan selkäytimen tasolla. Kivunhoitokatetrin kärki pannaan epiduraalitilaan sille tasolle, johon leikkausalueelta tuleva kipu välittyy. Esimerkiksi alavatsan leikkauksissa katetrin kärki pannaan rinta- ja lannerangan rajalle.

Piirainen tutki väitöskirjassaan oksikodonin epiduraalista antoa gynekologisten alavatsaleikkausten jälkeisessä akuutin kivun hoidossa. Suomessa oksikodoni on ollut yleisin leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa käytetty opioidi 1960-luvulta lähtien, mutta epiduraalisesta käytöstä on ollut vain vähän tutkittua tietoa.

Tutkimukseen osallistui gynekologisessa leikkauksessa olleita potilaita, jotka saivat leikkauksen jälkeen kerta-annoksen oksikodonia kaksoissokkoutetusti joka epiduraalitilaan tai laskimonsisäisesti. Epiduraalisesti annettu oksikodoni lievitti kipua tehokkaasti ensimmäisten tuntien ajan, ja epiduraalisesti annettu oksikodoni oli tehokkaampi kuin sama annos oksikodonia laskimonsisäisesti. Kutina oli yleisempää epiduraalisen annon jälkeen, mutta muuten epiduraalisesti annettu oksikodoni oli hyvin siedetty.

Piiraisen mukaan oksikodoni sopii tulosten perusteella myös epiduraaliseen kivunhoitoon osana multimodaalista kivunhoitoa. – Kerta-annos pelkkää oksikodonia ei vaikuta olevan riittävän tehokas avoleikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon, joten oksikodoni kannattanee antaa muutaman tunnin välein pieninä lisäannoksina tarpeen mukaan, tai yhdistää oksikodoni laimeaan puudutteeseen ja adrenaliiniin ja antaa seosta joko toistettuina kerta-annoksina tai infuusiona.

Väitöskirjan toisessa osassa Piirainen tutki oksikodonipitoisuuksia leikkauspotilailta kerätyistä veri- ja aivoselkäydinnestenäytteistä. Populaatiofarmakokineettisen mallinnuksen avulla osoitettiin, että epiduraalitilaan annetusta oksikodonista 60 prosenttia siirtyy aivokalvojen läpi selkäydinnesteeseen ja 40 prosenttia imeytyy verenkiertoon. Piiraisen mukaan tämä löydös tukee ajatusta siitä, että oksikodonin kipua lievittävä vaikutus välittyy merkittävältä osin selkäytimen tasolta. Tutkimuksessa käytetyllä mallilla voidaan jatkossa mallintaa samanaikaisesti oksikodonin farmakodynamiikkaa ja -kinetiikkaa sen arvioimiseksi, minkä suuruisia annoksia epiduraalista oksikodonia kannattaa antaa toistoannostelussa ja kestoinfuusiossa.

Piirainen toteaa oksikodonin olevan käyttökelpoinen opioidi epiduraaliseen kivunhoitoon. Lisää tutkimustietoa tarvitaan toistoannostelusta ja kestoinfuusioista sekä oksikodonin ja laimean puudutteen yhteisannostelusta.

Panu Piiraisen väitöskirja Pharmacokinetics and efficacy of epidural oxycodone (Oksikodonin farmakokinetiikka ja teho epiduraalisen annon jälkeen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 20.8.2021.

Lue seuraavaksi: