Tuorein ehdotus tartuntatautilain määräaikaisesta uudistuksesta on tehty kiireessä. Uudistuksella laajennetaan koronapassin käyttömahdollisuuksia.

Lakiehdotuksen lausuntoaika meni umpeen maanantaina. Lausuntoja tuli ennätysmäärä, yli 2600. Suurin osa lausunnoista tuli kansalaisilta, jotka vastustavat koronatoimia.

Lausunnon antoi myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Pöystin mielestä ehdotus on sekava, keskeneräinen, perusteluiltaan puutteellinen ja epäjohdonmukainen. Lisäksi se voi estää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ”on omiaan herättämään useampiakin vastakohtaispäätelmiä”.

Yhdenvertaisuudella oikeuskansleri ei viittaa rokottamattomien ja rokotettujen erilaiseen kohteluun.

Passi käyttöön, vaikka alueella ei olisi rajoituksia

Lakiehdotus laajentaisi koronapassin käyttöä niin, että ravintoloitsija voisi vaatia sitä myös tilanteissa, joissa alueella ei ole rajoituksia. Lisäksi passin käytöllä voisi vapautua rajoituksista, jos valtioneuvosto näin päättää ja passia käytetään koko aukioloajan. Valtioneuvosto voisi myös määrätä, ettei passia saa käyttää rajoituksien välttämiseksi.

Samoilla periaatteilla koronapassia voitaisiin käyttää muissa tiloissa ja tapahtumissa. Näiden tilojen ja tapahtumien osalta päätöksiä voivat tehdä valtioneuvoston sijaan alueellisesti myös kunnat ja aluehallintovirastot.

Lisäksi valtioneuvosto voisi velvoittaa käyttämään koronapassia.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta oikeuskanslerin mukaan laki tekisi sääntelystä entistä monimutkaisempaa ja vaikeammin ymmärrettävää.

Sekavuus heikentää lainkuuliaisuutta

Oikeuskanslerin mielestä tämä heikentää pandemian hallintaa, kun turhautuneet kansalaiset eivät enää suostu noudattamaan määräyksiä.

Oikeuskansleri kritisoi myös sitä, että sääntely on pistemäistä ja liian yksityiskohtaista. Lisäksi lain eri vaihtoehtojen käyttö jopa rinnakkain olisi mahdollista.

”Lakiehdotuksen mukaan lain nojalla annettavien säännösten ja päätösten sisällössä olisi aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja. Tämä voi periaatteessa parantaa oikeasuhtaisuuden varmistamista. Ehdotetusta sääntelystä tai sen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, millä edellytyksillä ja missä tilanteessa erityisesti uusia vaihtoehtoja käytettäisiin ja miten vältettäisiin epäselvyydet samaa toimintaa mahdollisesti koskevissa eri tahojen asettamissa velvoitteissa”, lausunnossa sanotaan.

Alueellista heiluntaa

Monimutkaisuus johtaa oikeuskanslerin mielestä alueelliseen vaihteluun.

”Aikaisempaa laajempaa keinovalikoimaa ei ole juurikaan perusteltu. Sääntelyn tarpeellisuus ja käytännön toimeenpano sekä siten myös sen valtiosääntöoikeudellinen hyväksyttävyys ja oikeasuhtaisuus jää näistä syistä suurelta osin epäselväksi.”

Lisäksi ”hallituksen esityksessä on myös osoitettava vaikutuksia ja suhdetta perustuslakiin koskevassa arvioinnissa se, että koronatodistus on tässä tarkoituksessa tehokas toimenpide”, todetaan lausunnossa.

Samaan aikaan koronapassi on saanut kovaa kritiikkiä lehdistössä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen ilmoitti äsken, että koronapassi on omikronin myötä osin vanhentunut. Nyt hallitus kaavailee siirtymistä rokotepassiin.

Oikeuskanslerin mielestä lakitekstin perustelut ja kirjoitetut pykälät ovat keskenään joissakin kohdin ristiriidassa. Hänen mukaansa lakiteksti antaa oikeuden estää sisäänpääsy niiltä, joilla ei ole koronapassia vain tilanteissa, joissa yrittäjä on ottanut koronapassin käyttöön vapaaehtoisesti.

Puutteelliset perustelut

Oikeuskansleri moittii myös esityksen perusteluja yleensä ja erityisesti perustuslain osalta.

”Esityksen suhdetta perustuslakiin koskevat perustelut ovat niin puutteelliset, että niiden voidaan sanoa puuttuvan kokonaan.”

Lakiehdotuksen sekavuus vaikeuttaa myös lausuntojen antamista.

”Lausunnon antajille sääntelystä annettu tieto ei siten ole vastaanottajan kannalta selkeää ja avointa. Tämä on ongelmallista perustuslain 2 ja 14 §:ssä säädettyjen osallistumisoikeuksien kannalta.”

Synkimmän tuomionsa oikeuskansleri antaa lausunnon yhteenvedossa.

”Lakiehdotus on vielä niin keskeneräinen ja perustelut kokonaisuutena niin puutteelliset, että hallituksen esitys ei tässä vaiheessa täytä eduskunnalle annettavan esityksen vaatimuksia. Esitys on perusteltua toimittaa oikeuskanslerille ennakolta tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen sen esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.”