Nuoruusiän toistuva humalajuominen on yhteydessä pikkuaivojen tilavuuden muutoksiin nuorella aikuisiällä, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus.

Aiemmin on tiedetty pitkäaikaisen alkoholin liikakäytön aiheuttavan pikkuaivojen vaurioitumista aikuisilla, mutta nuoruusiän alkoholinkäytön vaikutuksista pikkuaivoihin ei ole ennestään juuri tietoa. Tulokset julkaistiin Alcohol-lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 58 iältään 21–28-vuotiasta nuorta aikuista, joiden alkoholinkäyttöä oli seurattu edeltävien kymmenen vuoden ajan. Osallistujista 33 oli käyttänyt runsaasti alkoholia nuoruusiästä lähtien ja 25 puolestaan vähän tai ei ollenkaan. Kaikilla oli hyvä toimintakyky ja normaalit älylliset toiminnot, eivätkä päihdehäiriön diagnostiset kriteerit täyttyneet kenelläkään.

Runsaasti alkoholia käyttäneillä havaittiin pään magneettikuvissa pikkuaivojen takimmaisten alueiden tilavuuden muutoksia verrattuna vähän tai ei ollenkaan alkoholia käyttäneisiin.

– Näiden alueiden tiedetään vaikuttavan motorisiin ja älyllisiin toimintoihin. Tulosten merkityksen arvioiminen ja tarkemmat päätelmät edellyttävät kuitenkin laajempaa jatkotutkimusta, sanoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, LT Virve Kekkonen tiedotteessa.