Koronaepidemia keskeytti terapian monilta asiakasryhmiltä.

Kela selvitti toukokuussa kyselytutkimuksella fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteilta, neuropsykologeilta sekä psykoterapeuteilta koronakriisin vaikutuksia avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen.

Suuressa osassa terapeuttien vastauksista mainittiin yli 70-vuotiaat ryhmänä, joka jäi pois kuntoutuksesta.

Myös lukuisia nuorempia riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita jäi pois kuntoutuksesta joko omasta toiveestaan tai lääkärin tai terapeutin suosituksesta.

Tällaisina asiakkaina mainittiin esimerkiksi ALS-sairautta sairastavat, lihassairautta sairastavat, infektioherkät tai vaikeaa astmaa sairastavat sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavat kuntoutujat.

Kuntoutus oli keskeytynyt myös niiltä lapsilta ja nuorilta, jotka perussairautensa vuoksi olivat kotona eristyksissä.

Lasten ja nuorten keskeytyneissä terapioissa yleisimmin mainitut diagnoosit olivat kehitysvamma, monimuotoiset kehityshäiriöt, autisminkirjon häiriöt ja puheen ja kielen kehityshäiriöt.

Mainintoja alle kouluikäisten, leikki-ikäisten ja pienten lasten kuntoutuksen keskeyttämisestä oli aineistossa runsaasti.

Vastausten perusteella 0–3-vuotiaiden lasten osallistuminen kuntoutukseen on pääsääntöisesti keskeytetty, jos terapiaa ei ole voinut toteuttaa kasvokkaisena terapiana.

Terapeuttien vastausten perusteella lukuisat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat jääneet ilman kuntoutusta, koska terapeutit eivät päässeet kouluihin ja päiväkoteihin. Etäkuntoutukseen ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi vanhempien puutteellisen kielitaidon takia.

Aikuisista avoterapia-asiakkaista useimmiten ilman kuntoutusta oli jäänyt neurologisia sairauksia sairastavia asiakkaita. Useimmiten mainittiin MS-tautia sairastavat henkilöt.

Muita usein mainittuja asiakasryhmiä olivat AVH-potilaat, aivovamman saaneet henkilöt sekä kehitysvammaiset ja monivammaiset asiakkaat.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sairaanhoitopiirit, kunnat ja Kela rajasivat keväällä kasvokkaista kuntoutusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kokonaan tauolla olivat esimerkiksi allasterapia, ratsastusterapia, ryhmäkuntoutus sekä laitoskuntoutus.

Rajoitukset laitoksissa estivät terapeuttien pääsyn hoiva- ja palvelukoteihin. Tämä hankaloitti erityisesti iäkkäiden sekä vaikeammin vammaisten henkilöiden terapioita.

Vastaavasti lasten ja nuorten terapioiden toteutusta rajoitti se, että terapiahenkilöstö ei päässyt kouluihin eikä päiväkoteihin.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 905 terapeuttia, joista suurin osa oli psykoterapeutteja (29 prosenttia) ja fysioterapeutteja (28 prosenttia).

Terapeuteista 41 prosenttia ei jatkanut kriisin aikana kasvokkaista kuntoutusta. 86 prosenttia otti etäkuntoutuksen käyttöön vähintään joidenkin asiakkaiden kanssa.

Viidesosa terapeuteista raportoi, että yhdenkään asiakkaan terapia ei jäänyt toteutumatta koronakriisin aikana. Sen sijaan kolmella prosentilla vastanneista kaikkien asiakkaiden terapia jäi toteutumatta.

Kelan tutkijat kertovat kyselyn tuloksista Kelan tutkimusblogissa.

Lue lisää:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.