Nordic Healthcare Group on kehittänyt yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa tehostettuun palveluasumisen laatu- ja vaikuttavuusmittariston. Työkalulla on mahdollista seurata RAI-arviointien tietoon pohjautuen palveluiden laatua, kuten hoivaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun kohdistuvia tekijöitä, yksikkökohtaisesti ja verrata tietoa muihin yksiköihin.

– Vertailutiedon ja vertaiskehittämisen kautta on mahdollista tuoda kansalaisille läpinäkyvästi tietoa palveluasumisen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä parhaimmillaan sitä kautta tukea asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluiden johtaja Satu Ala-Kokko kertoo tiedotteessa.

– Visionamme on rakentaa tehostetun palveluasumisen ”hotels.com”, jonka kautta ikäihmisten ja heidän läheistensä on tulevaisuudessa nykyistä helpompi saada monipuolista tietoa palveluasumisen yksiköistä.

Laatu- ja vaikuttavuusmittariston kehitykseen Hämeenlinna lähti mukaan, koska uusi tehostetun palveluasumisen hankintakokonaisuuden kilpailutus oli sopivasti ajankohtainen. Joitain kansainvälisiä RAI-mittareita on jo aiemmin hyödynnetty Hämeenlinnassa, mutta tällä kertaa kaupunki halusi ottaa mittariston entistä laaja-alaisemmin käyttöön ja seurata sen kautta palveluiden laatua ja vaikuttavuutta.

– Päätimme ottaa laatu- ja vaikuttavuusmittariston osaksi kilpailutusta. Olemme hyväksyneet mukaan hankintaan suurimman osan tarjouksen jättäneistä palveluntuottajista, ja ensi vuoden alusta järjestys määräytyy niin, että hinta muodostaa 70 prosenttia ja laatu ja vaikuttavuus 30 prosenttia kilpailutuksen pisteistä. Laatu ja vaikuttavuus jakautuu niin, että asiakastyytyväisyys muodostaa 15 prosenttia ja mittaristo 15. Rinnalla meillä on käytössä palvelusetelit, joilla asiakas voi valita haluamansa yksikön, esimerkiksi painottaen laatua, kertoo Hämeenlinnan kaupungin asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula.

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat olleet julkisia jo useamman vuoden.

– Toivonkin, että ikäihmiset ja heidän omaisensa löytävät niiden pariin entistä paremmin ja saavat niistä tukea palveluasumisen valintaan, Harjula toteaa.

Hämeenlinnan käyttämä NHG:n laatu- ja vaikuttavuusmittaristo on rakennettu RAI:n kautta saatavan datan päälle. RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Mittaristo on laajasti kansainvälisesti käytössä ikäihmisten palveluissa. Kesällä 2020 täydennetty vanhuspalvelulaki edellyttää sen käyttöönottoa hoivakodeissa vastaisuudessa.

Hämeenlinnassa vanhusneuvosto on mukana laatutyössä ja neuvoston jäsen Sirkka-Liisa Virtanen kiitteleekin laatu- ja vaikuttavuusmittariston käyttöönottoa ja vertaiskehittämistä erinomaisiksi ratkaisuiksi lisätä ikäihmisten ja heidän omaistensa mahdollisuuksia saada tietoa hoivan laadusta ja vaikuttaa asiakkaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun palveluasumisessa.

Yhtenäiset mittarit ovat myös tärkeä tekijä luomaan tasa-arvoa ikäihmisille asuinpaikasta riippumatta.

– Ikäihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa niin asumisympäristö kuin se, kuinka ikäihminen kokee tarpeidensa otetuksi huomioon, on ratkaisevaa. Laatu ei ole absoluuttinen asia. Toki tietyt minimit, kuten turvallisuus ja siisteys ovat itsestäänselvyyksiä, mutta elämänlaatuun liittyvät tekijät koetaan hyvin yksilöllisesti. Juuri elämänlaatu on mielestäni tärkein mittari. Lisäksi omaiset ja heidän asenteensa ovat merkittävässä roolissa palveluasumisen paikan valinnassa ja yhteydenpidossa henkilökuntaan, sillä ikäihminen tekee harvoin päätöksiä yksin. On hienoa, että ikäihmisille ja heidän omaisilleen halutaan tarjota läpinäkyvästi tietoa palveluasumisen laadusta ja vaikuttavuudesta, Virtanen sanoo.

Hoivan laatu on noussut vahvasti myös yksityisten palvelutuottajien agendalle. Esimerkiksi Attendo on panostanut omaan laatutyöhönsä viime vuosina. Sen ansiosta on tunnistettu haasteita ja voitu kohdentaa kehityspanoksia niihin.

– On hyvä asia, että yhdessä voidaan määrittää vähitellen kansallista kriteeristöä hoivan hyvälle laadulle ja miten vaikuttavuutta voidaan arvioida. Vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden lisääntyminen on niin yksittäisten hoivakotien ja palveluntuottajien tasolla kuin koko toimialankin tasolla tärkeää, sillä se tuo järjestelmällisyyttä ja aitoa mahdollisuutta keskittyä toiminnan parantamiseen, Attendon laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Hard sanoo.

Laatu- ja vaikuttavuusmittaristot lisäävät tulevaisuudessa kansalaisten tasavertaisuutta ja valinnanvapautta

Ala-Kokon ja Harjulan haaveena on iso muutos: Kun tulee ajankohta, että asiakas täyttää ympärivuorokautisen hoivan määreet, omaiset pystyisivät katsomaan, mitä yksiköitä on tarjolla ja millaisia laatu-, vaikuttavuus- sekä asiakastyytyväisyysarvioita yksiköt ovat saaneet.

Seuraavaksi kehityksessä keskitytään henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen kytkemiseen osaksi laatu- ja vaikuttavuusmittaristoa.

– Rakentamalla kansallisella tasolla yhtenäisen mittariston laadun ja vaikuttavuuden arviointiin voimme lisätä tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa. Laajan kansallisen vertailutiedon saaminen ja vertaiskehittämisen menetelmien hyödyntäminen on niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin etu. Laatu- ja vaikuttavuusmittaristo kuvaa yksikön onnistumista helposti ymmärrettävässä muodossa. Tämä helpottaa kehityskohteiden tunnistamista ja niiden priorisoinnin sekä kehityksen seurantaa, NHG:n ikääntyneiden palveluista vastaava Johan Groop toteaa.