Yhteisellä perimällä ja jaetuilla ympäristötekijöllä on suuri vaikutus biologiseen ikään. Asia käy ilmi tuoreessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin ikääntyviä naiskaksosia.

Elinikää ja ikääntymiseen liittyviä sairauksia selittävät perintötekijät, joiden vaikutus muokkaantuu lukuisten fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön ja elämäntapoihin liittyvien tekijöiden vaikutuksesta.

– Biologisen iän luotettava mittaaminen voisi olla apuna tunnistettaessa ihmisiä, jotka ovat erityisessä riskissä sairastua ja kuolla ennenaikaisesti. Sen avulla voitaisiin tutkia erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen ikääntymisen etenemiseen jo eliniän aikana sekä kehittää terapioita, joilla voidaan vaikuttaa ikääntymisprosessiin ja useisiin toiminnanvajavuuksiin ja sairauksiin, yliopistotutkija Elina Sillanpää kuvailee.

Tutkimuksessa biologista ikääntymistä mitattiin kahden modernin markkerin avulla. Kromosomien päissä olevien telomeeriketjujen pituus kertoo solujen elinvoimasta ja eletyn elämän aiheuttamasta kulutuksesta. Epigeneettinen kello puolestaan on algoritmi, joka laskee epigeneettisen iän tiettyihin DNA-kohtiin liittyneiden metyyliryhmien perusteella.

DNA:n metylaatio säätelee geenien ilmenemistä. Metylaation määrä muuttuu ympäristötekijöiden ja elintapojen vaikutuksesta ja vaikuttaa yksilön elinaikaiseen terveyteen ja sairastuvuuteen. Tästä johtuen epigenetiikan tutkimusalalta voidaan löytää uusia varhaisia biomarkkereita erilaisille sairauksille.

– Näitä biomarkkereita voidaan toivottavasti tulevaisuudessa käyttää sairauksien molekyylitason kliinisessä diagnostiikassa. Tässä tutkimuksessa käytimme epigeneettistä biomarkkeria, niin sanottua epigeneettistä kelloa, ennustamaan yksilön biologista ikää, kertoo Akatemiatutkija Miina Ollikainen Helsingin yliopistosta.

Kalenteri-ikäänsä vanhempi ihminen on muita suuremmassa riskissä kuolla ennenaikaisesti. Huolimatta samankaltaisista yhteyksistä kuolleisuuteen biologisen iän markkerit kuvaavat erilaisia ikääntymiseen liittyviä mekanismeja.

Tutkimuksessa kartoitettiin ikääntyvillä naiskaksosilla telomeeripituuden ja epigeneeettisen iän yhteyttä laboratoriossa mitattuun kehon koostumukseen, lihasvoimaan ja kävelykykyyn. Identtisillä kaksospareilla telomeeripituus ja epigeneettinen ikä olivat hyvin samankaltaisia. Tämä kuvastaa yhteisen perimän ja jaettujen ympäristötekijöiden suurta vaikutusta biologiseen ikään.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC) ja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa. GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.