Suomen Medisiinariliiton mukaan tieteellisestä tutkimustyöstä on tehtävä houkuttelevampaa lääketieteen opiskelijoille ja nuorille lääkäreille. Liiton mukaan nykyolosuhteissa tutkijan uran alku on haastava.

Lääketieteen lisensiaatin koulutukseen kuuluu syventävien opintojen opinnäytetyö, jonka tuloksena syntyy usein korkeatasoinen vertaisarvioitu artikkeli tai muu työ, joka täyttää tieteellisen työn tunnuspiirteet. Opinnäytetyö on opiskelijan ensikosketus tiedemaailmaan, minkä vuoksi sen antamaan vaikutelmaan ja houkuttelevuuteen on erityistä syytä panostaa, sanoo Medisiinariliitto kannanotossaan.

Medisiinariliitto ehdottaa, että tieteellisestä tutkimustyöstä maksettaisiin rahallinen korvaus myös aloittavalle tutkijalle.

Medisiinariliitto ehdottaa kannanotossaan myös muun muassa:

– Tutkimuksen tekemisen mahdollistamiseksi tulee tarjota tutkimustilat tutkimushenkilökunnan yhteydestä, jolloin jo uran alkuvaiheen tutkijat mielletään osaksi tiedeyhteisöä ja konsultaatiokynnys madaltuu.

– Tiedekuntien tutkijalinjoihin tulee panostaa, ja linjojen kursseja tulee tarjota myös linjojen ulkopuolisille opiskelijoille. Aloittavalle tutkijalle välttämättömiä aihealueita ovat esimerkiksi tilastotiede, tieteellinen viestintä, julkaisukelpoisen artikkelin käytännön kirjoittaminen ja apurahojen hakeminen.

– Tutkimustyön paradigman muutos: myös tutkijalla on oikeus lomailla ja keskittyä kliiniseen työhön sekä opiskeluihin. Kliinisen työn relevanssia tutkimustyön rinnalla ja sen edistämisen katalysaattorina ei tule väheksyä.

–Tutkimuksen ohjaajan tulee ymmärtää perustutkinto-opiskelun rakenne ja luonne sekä kannustaa opiskelijaa myös perusopintojen suorittamiseen. Tutkimustyön aikataulut ja määräajat tulee suhteuttaa perusopintojen asettamiin raameihin.

– Hyvin perustellut tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tapaamiset sekä tieteelliset konferenssit on katsottava hyväksyttäväksi syyksi olla poissa pakollisesta opetuksesta.

– Opiskelijoille on syytä opettaa tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteet jo opintojen alussa, ja täten kannustaa heitä tutkimustyöhön varhain. Toisaalta opiskelijalta ei tule edellyttää liian varhaisessa vaiheessa pitkäaikaista sitoutumista tutkimusprojektiin esimerkiksi väitöskirjan aloittamista edellyttämällä.